”Det är kul att blan­da su­per­mo­dernt med äld­re i en gam­mal miljö”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Fa­mil­jen Ne­da­nov­ski är en ak­tiv fa­milj. Bar­nen hål­ler på med friidrott, dans och musik.

– Vi är en pyss­lig fa­milj som gil­lar att ska­pa, sä­ger Zlatko.

Mam­ma Tan­ja som ar­be­tar på en för­sko­la dri­ver ock­så en web­s­hop, bu­ti­ken har hon hem­ma i den gam­la tvätt­stu­gan.

ZLAT­KOS STO­RA PASSION är inredning och träd­gård. Han fyn­dar of­ta och har svårt att mot­stå uni­ka in­te­ri­ö­rer. För fa­mil­jen är det vik­tigt att be­va­ra hu­sets själ. Un­der­håll­ning­en av hu­set sker grad­vis.

– Vi vill så myc­ket, men allt kos­tar tre­fal­digt mer med så sto­ra ytor. Det är en livs­stil, vi har ett an­svar att för­val­ta, vil­ket in­te all­tid är så lätt. Vi har pro­jekt i gång he­la ti­den, men vi re­no­ve­rar in­te sön­der ut­an lå­ter det be­ar­be­tas och suc­ce­sivt för­änd­ras och för­skö­nas, sä­ger Zlatko.

I DET STO­RA hu­set finns många ytor att fyl­la. En hel del möb­ler är ar­ve­gods. Ro­li­ga de­tal­jer kom­mer från små bu­ti­ker och en del inredning är från de sto­ra och små mö­bel­ked­jor­na.

– Vi gil­lar sär­skilt att hand­la i små pryl­bo­dar ute i lan­det som vi hit­tar när vi är ute och kör och be­stäm­mer oss för att ta en av­stic­ka­re.

Det finns gott om stäl­len i närheten där man kan hit­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.