”Vi gil­lar in­te att föl­ja mal­lar ut­an går ef­ter vå­ra eg­na käns­lor”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

uni­ka sa­ker till hu­set. Eslövs Bi­ståndscen­ter och sopsta­tio­nen i Mal­mö är två av fa­mil­jens fa­vo­ri­ter som de gär­na be­sö­ker.

Även om pa­ret gär­na vill att in­red­ning­en ska va­ra prak­tiskt, dras det till li­te ud­da och uni­ka fö­re­mål. Oli­ka och star­ka färg­kom­bi­na­tio­ner är nå­got de in­spi­re­ras av.

– Det är olik­he­ter som ska­par det ma­gis­ka. Det vi gil­lar bäst med vårt hem är att det är fyllt av kontraster. Vi kan fär­das i tid och rum och sam­ti­digt le­va i nu­et. Vi gil­lar in­te att föl­ja mal­lar ut­an går ef­ter vå­ra eg­na käns­lor, sä­ger Zlatko.

HU­SET ÄR FULLT av vack­ra sa­ker och fi­na möb­ler att vi­la ögo­nen på. Vart man än tit­tar ki­kar en ro­lig pryl fram som man mås­te stu­de­ra li­te när­ma­re.

Fle­ra av de äld­re möb­ler­na är må­la­de i lek­ful­la och färg­star­ka möns­ter, vil­ket ska­par ovän­ta­de kroc­kar mel­lan gam­malt och nytt.

Zlatko äls­kar träsni­de­ri och ut­si­ra­de de­tal­jer. Det syns bland an­nat i den spe­ci­al­be­ställ­da säng­en i pa­rets sov­rum, en rik­tig sa­go­in­spi­re­rad dröm­säng.

Till Tan­jas fa­vo­ri­ter hör det sto­ra lin­ne­skå­pet i sov­rum­met. Det var den förs­ta ge­men­sam­ma mö­beln pa­ret köp­te till sitt hem. En an­nan vac­ker för­va­rings­de­talj i sov­rum­met är den sto­ra re­se­kof­fer­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.