Bjud på skör­de­ti­dens all­ra bäs­ta sma­ker

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

HÖS­TEN ÄR PÅ in­gång och med den kom­mer en mas­sa här­li­ga sa­ker att nju­ta av. Som so­li­ga hel­ger ute i na­tu­ren. Själv är jag ing­en stor svamp­ploc­ka­re el­ler fri­lufts­män­ni­ska och är glad om jag lyc­kas gö­ra någ­ra kor­ta skogs­ut­flyk­ter med bar­nen. Som tur är finns det mas­sor av go­da rå­va­ror att kö­pa så att även den som in­te od­lar själv kan gö­ra eg­na in­lägg­ning­ar att spa­ra till vin­tern. Kanske finns det nå­gon gran­ne som be­hö­ver hjälp med att skör­da li­te äpp­len? På si­dan 56 tip­sar vi om bå­de in­lägg­ning­ar, mar­me­la­der och chut­neys som får som­ma­ren att stan­na kvar li­te läng­re. Skal­djur är go­da så här års, och på si­dan 50 hit­tar du oe­mot­stånd­li­ga re­cept som pan­ko­fri­te­ra­de muss­lor och havs­kräfts­risot­to med krondill och to­mat. Ljuv­li­ga sen­som­marre­cept!

Det har nog ald­rig fun­nit så myc­ket vack­ra tapeter att väl­ja på som nu. Fo­to­ta­pe­ter, mo­der­na de­sign­möns­ter och ro­man­tis­ka gam­mal­dags tryck. På si­dan 16 har vår in­re­da­re Ma­ria Löw ska­pat en har­mo­nisk och vac­ker in­red­ning med en klas­sisk eng­elsk, skogs­mönst­rad ta­pet i gröna to­ner som ut­gångs­punkt.

Vi har två rik­ti­ga dröm­hem i vec­kans num­mer. En lugn, av­ska­lad och stil­sä­kert in­redd ci­tyvå­ning mitt i Kö­pen­hamn hit­tar du på si­dan 22. På si­dan 40 hit­tar du Ma­ri­es och Mat­hi­as var­samt re­no­ve­ra­de som­mar­hus på en ö i Vä­nern. På si­dan 30 tip­sar vi om hur du in­re­der med kor­gar, och för dig som äls­kar den sen­blom­man­de hor­ten­si­an vi­sar vi hur du en­kelt gör en vac­ker krans, den hit­tar du på si­dan 36.

Hop­pas du får myc­ket in­spi­ra­tion, väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA&BO!

”Mar­me­la­der och chut­neys som får som­ma­ren att stan­na kvar”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.