”Vi vill fånga en stads uni­ka käns­la”

Jo­se­fi­ne ­Lill­je­gren och Se­basti­an Go­kah ska­par de­talj­ri­ka skis­ser av bygg­na­der som till­sam­mans fång­ar den uni­ka käns­lan av en stad. Nu kan du kö­pa de­ras tav­lor i LE­VA & BO Shop­ping.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av KA­TA­RI­NA FORS­BERG

Vil­ka är ni – be­rät­ta om er själ­va.

– Vi är bå­da in­tres­se­ra­de av konst och må­le­ri och spen­de­ra­de myc­ket av fri­ti­den med att må­la in­nan vi star­ta­de Stu­dio Esi­nam.

Vad har ni ti­di­ga­re ar­be­tat med?

– Vi ar­be­ta­de för­ut som ar­ki­tekt och art director, men har all­tid upp­skat­tat att job­ba med eg­na pro­jekt där vi själ­va sät­ter ra­mar­na. Vå­ren 2013 star­ta­de vi Stu­dio Esi­nam för att på ett li­te mer upp­styrt sätt kun­na job­ba med ge­men­sam­ma pro­jekt. Hur kom det sig att ni bör­ja­de med det här?

– Vi vil­le kom­bi­ne­ra vårt ge­men­sam­ma in­tres­se för ska­pan­de och ar­ki­tek­tur och star­ta­de Stu­dio Esi­nam som en platt­form där vi kun­de ut­fors­ka ar­ki­tek­tur på nya sätt, nå­got som vå­ra då­va­ran­de jobb in­te tillät. Förs­ta pro­jek­tet var Ele­va­tions- och land­marks­se­ri­er­na där vi ge­nom ar­ki­tektrit­ning­en för­sök­te fånga den uni­ka käns­lan av en stad.

Var­för har prints bli­vit po­pu­lä­ra?

– In­nan prints slog ige­nom in­red­de många med Ikea-plan­scher el­ler konst. Nu när in­red­nings­in­tres­set vux­it vill folk ha nå­got ori­gi­nellt med själ på väg­gar­na till ett över­kom­ligt pris.

Hur in­re­der ni själ­va?

– För oss hand­lar in­red­ning om att fånga en käns­la. Vi är in­te så in­tres­se­ra­de av spe­ci­fi­ka pro­duk­ter el­ler sti­lar, ut­an just vad det är för käns­la el­ler dröm man vill fånga.

Var­i­från får ni in­spi­ra­tion?

– Från bygg­na­der, stä­der, plat­ser och konst. Men även från histo­ria och vis­sa mu­sik­styc­ken.

Vil­ka är era fa­vo­rit­mo­tiv?

– Vi ser på bygg­na­der li­te som män­ni­skor. Al­la har sin uni­ka histo­ria och kva­li­tet. Vå­ra per­son­li­ga fa­vo­rit­prints är Lon­don ele­va­tions och The Bar­bi­can esta­te från Uto­pia-se­ri­en då Lon­don är en stad vi har många ­min­nen från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.