”Jag äls­kar vårt hem och tyc­ker att vi har lyc­kats ska­pa en röd tråd”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

MIL­LE OCH LAS­SE bor mitt in­ne i cen­tra­la Kö­pen­hamn, ett sten­kast från Strö­get och Ny­hamn. Om­rå­det är ge­myt­ligt med lum­mi­ga par­ker och många ute­ser­ve­ring­ar. Pa­rets lä­gen­het på 151 kvadrat­me­ter lig­ger i ett hus byggt 1878. När Mil­le och Las­se flyt­ta­de in för två år se­dan var lä­gen­he­ten helt ny­re­no­ve­rad. De tyck­te att den var ut­an ka­rak­tär med al­la vita ­väg­gar, och har äg­nat all sin le­di­ga tid åt att gö­ra för­bätt­ring­ar för att få till sin egen stil.

Bå­de Mil­le och Las­se är myc­ket in­red­nings­in­tres­se­ ra­de, och allt som änd­ras el­ler köps till lä­gen­he­ten tar de ge­men­sam­ma be­slut om.

– Jag äls­kar vårt hem och tyc­ker att vi har lyc­kats ska­pa en röd tråd i in­red­ning­en så att sti­len känns hel. Många gång­er är det kvin­nan som bestämmer hur det ska se ut där hem­ma, då många män in­te är in­tres­se­ra­de av in­red­ning. Jag är så glad över att Las­se och jag har in­rett ihop, det be­ty­der myc­ket för oss bå­da och man kan se att det även bor en man här. När jag ser bil­der på instagram och blog­gar und­rar jag många gång­er om det bor en man där, då man säl­lan ser någ­ra spår av dem, sä­ger Mil­le.

VAR­DAGS­RUM­METS TE­GEL­VÄGG GER ka­rak­tär och vär­me till he­la vå­ning­en. Re­dan när de flyt­ta­de in bör­ja­de Mil­le och Las­se att knac­ka fram teg­let och ef­ter två vec­kor var väg­gen fri­lagd. He­la at­mo­sfä­ren i lä­gen­he­ten förändrades och blev mer in­tres­sant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.