”Jag är så glad över att Las­se och jag har in­rett ihop, det be­ty­der myc­ket”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

I vå­ras blev re­no­ve­ring­en av rum­met klar då pa­ret ef­ter lång tids le­tan­de, av en slump, hit­ta­de ett föns­ter med järn­bå­gar i Las­ses fö­re­tags­lo­kal. Fönst­ret ha­de rätt mått och kun­de mon­te­ras in i glug­gen mel­lan var­dags­rum och hall.

PLANLÖSNINGEN PÅ DE so­ci­a­la ytor­na är öp­pen och ljus, med sto­ra föns­ter som släp­per in so­lens strå­lar.

Mat­plat­sen lig­ger mel­lan kök och var­dags­rum och är in­redd med ka­rak­tärs­ful­la möb­ler. Över det sto­ra be­tong­bor­det häng­er gam­la ga­tu­be­lys­nings­lam­por som pa­ret re­no­ve­rat så att de fun­ge­rar in­om­hus.

Kö­ket har fått en mi­ni­om­gör­ning men nytt ka­kel och en köksö. Runt bor­det står stil­re­na trä­sto­lar de­sig­na­de 1950 av Ar­ne Hov­mand- Ol­sen.

– Vi tyc­ker myc­ket om gör det själv-lösningar och har in­te an­li­tat hant­ver­ka­re till nå­got, ut­an kav­lat upp är­mar­na och ta­git i själ­va. Vi äls­kar vårt hem och tyc­ker att det har en per­fekt ba­lans mel­lan rått, mas­kulint och fe­mi­nint, sä­ger Mil­le.

DE IN­SPI­RE­RAS MYC­KET av New York och har häm­ta in­flu­en­ser från tak­vå­ning­ar där.

– Vi tyc­ker myc­ket om na­tur­li­ga ma­te­ri­al som trä, det ger charm och per­son­lig­het. Vi är in­te så myc­ket för nya sa­ker ut­an in­re­der gär­na med lop­pis­fynd och ar­ve­gods ef­tersom sa­ker från förr har en histo­ria att be­rät­ta.

De har haft någ­ra oli­ka diy-pro­jekt se­dan de flyt­ta­de in men kän­ner sig rätt fär­di­ga med lä­gen­he­ten nu.

– Vi kom­mer med all sä­ker­het att snart skis­sa på nya ideér, men just nu har vi ing­et an­nat på gång än att vi ska bli för­äld­rar, sä­ger Mil­le och ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.