”Hu­set ha­de till­hört Mat­hi­as släkt. Cir­keln blev på nå­got sätt slu­ten”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

MA­RIE HAR UN­DER he­la sin upp­växt till­bring­at som­rar och hel­ger på fa­mil­jens släkt­gård på Tor­sö. Ett som­mar­hus som gått i arv från hen­nes gam­mal­mor­far och gam­mal­mor­mor. I takt med åren har släk­ten växt och det bör­ja­de bli trångt i hu­set. En käns­la av att det var dags för nå­got eget bör­ja­de ta form.

– Jag såg en an­nons i tid­ning­en om att det var ett all­de­les fan­tas­tiskt hus till sa­lu på Tor­sö. Pro­ble­met var att vi skul­le åka till USA da­gen där­på.

Väl i USA bör­ja­de bud­giv­ning­en ut­an Ma­rie och hen­nes fa­milj som in­te ha­de hun­nit med vis­ning­en. Två vec­kor se­na­re, ef­ter en snabb vi­sit i hu­set så var de med i bud­giv­ning­en.

– Hu­set steg i pris, men vi skul­le ha det näs­tan till vil­ket pris som helst, och tack och lov så stan­na­de bud­giv­ning­en in­nan vi nått vårt tak. Hu­set blev vårt och vi kän­de en enorm lyc­ka. Nu skul­le vi få en egen plats på vårt äls­ka­de Tor­sö. Det ro­li­ga var att vi upp­täck­te att hu­set fak­tiskt ha­de till­hört Mat­hi­as släkt. Cir­keln blev på nå­got sätt slu­ten när vi flyt­ta­de in, sä­ger Ma­rie.

HU­SET ÄR BYGGT på mit­ten av 1850-ta­let och har bli­vit del­vis re­no­ve­rat och mo­der­ni­se­rat nå­gon gång på 1950-ta­let. Fönst­ren på bot­ten­plan har bytts ut, me­dan de på över­vå­ning­en har fått va­ra kvar. Den ti­di­ga­re äga­ren re­no­ve­ra­de hu­set smak­fullt, med gam­mal­dags tapeter och schack­ru­tigt hall­golv. På över­vå­ning­en har pärl­spont och golv frä­schats upp med grå färg. Trots att

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.