Hu­set var i gans­ka bra skick när vi flyt­ta­de in. Det var gam­malt men char­migt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

hu­set har fått kän­na på mo­der­ni­se­ring har myc­ket av det gam­la be­va­rats. I var­je rum finns en ka­kel­ugn som ger vär­me när höst­vin­dar­na lig­ger på.

– Hu­set var i gans­ka bra skick när vi flyt­ta­de in. Det var gam­malt men char­migt.

DOCK FANNS DET ba­ra en ved­spis i kö­ket och två kok­plat­tor. För att gö­ra kö­ket li­te mer prak­tiskt rev de ut ved­lå­ren och sat­te in en or­dent­lig spis.

– Vi må­la­de ta­ken här ne­re för att få en li­te lju­sa­re käns­la i rum­men. Vi re­no­ve­ra­de även skor­ste­nar­na så att det nu går att el­da i al­la ka­kel­ug­nar, sä­ger Ma­rie.

Från hal­len går det en li­ten smal och brant trap­pa upp till ovan­vå­ning­en, som är ihop­byggd med mur­stoc­kar­na. Den förs­ta de­len av trap­pan är i trä för att se­dan över­gå i mu­ra­de trapp­steg. Ovan­vå­ning­en bär spår av förr med vack­ra plank­golv, pärl­spont och föns­ter med mun­blåsta glas. Det finns tre sto­ra sov­rum och två katt­vin­dar där det pre­cis får plats en säng.

TILL VÄNS­TER OM den my­si­ga hal­len lig­ger mat­sa­len. In­nan­för finns kö­ket, som bär spår av re­no­ve­ring­en på 50-ta­let. Den gam­la ved­spi­sen vär­mer fort­fa­ran­de upp kö­ket. Till hö­ger om hal­len finns ett gäst­rum och in­nan­för lig­ger det lju­sa var­dags­rum­met. Hu­set har en fin träd­gård med run­del och små häc­kar. Ti­di­ga­re äga­re ha­de an­lagt en träd­gård som mer lik­na­de en park med sta­ty­er och herr­gårds­käns­la. Ma­rie tyck­te in­te rik­tigt att det pas­sa­de in och har to­nat ner det he­la. Nu har träd­

7 9 8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.