Låt höst­my­set få rum i ditt hem

Leva & Bo - - Redaktören -

EF­TER SOM­MA­REN SER man of­ta sitt hem i ett nytt ljus. Man vill or­ga­ni­se­ra, ska­pa ord­ning och kanske ta tag i pro­jekt som bli­vit lig­gan­de. Hös­ten är en nystarts­tid, helt en­kelt. En an­nan vik­tig sak är att gö­ra det my­sigt. Al­la vet vad som vän­tar (höst­mör­ker), så be­lys­ning, plä­dar, kud­dar – allt som gör li­vet hem­ma till nå­got att läng­ta till – är vik­ti­ga­re än nå­gon­sin. Att lå­ta hös­tens glö­dan­de, vack­ra fär­ger le­ta sig in är bå­de en­kelt och vac­kert. På si­dan 16 har in­re­da­ren Ma­ria Nor­din ska­pat ett vac­kert höst­hem med myc­ket färg och stil­le­ben från na­tu­ren. Låt dig in­spi­re­ras av hen­nes idéer!

Vå­ra dröm­hem är fyll­da av kre­a­ti­va, smar­ta och enk­la idéer på hur du kan åter­an­vän­da och in­re­da med färg och möns­ter. Ki­ka in i Idas och Björns ut­bygg­da skel­skif­tes­vil­la på si­dan 22 och i Mal­ins och Stefans rad­hus i Karls­kro­na på si­dan 40.

På si­dan 32 hit­tar du hös­tens tio star­kas­te in­red­ningstren­der. Helt klart är det myc­ket mät­ta­de fär­ger och 70-talsin­spi­ra­tion som gäl­ler, sam­ti­digt som det av­ska­la­de och enk­la finns kvar.

Go­da pastarätter hit­tar du på si­dan 48, re­cep­ten är ful­la av hös­tens här­lig­he­ter som skal­djur, kan­ta­rel­ler och grön­sa­ker. Av­slu­ta med nå­gon av vå­ra ljuv­li­ga äppel­des­ser­ter på si­dan 56. Jag tänk­te för förs­ta gång­en ge mig på att la­ga en rik­tigt klas­sisk paj med lock och kryd­dig fyll­ning, men den som vill tes­tar ett löv­tunt flarn, fi­lo­degs­ba­kel­se el­ler en des­sert med va­niljsmu­lor och ka­nel­gräd­de.

Trev­lig läs­ning, njut av hös­ten och väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA&BO!

”In­spi­re­ras av här­li­ga fär­ger och vack­ra stil­le­ben”

KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

Har du upp­täckt vår webb­s­hop? Här hit­tar du ut­val­da in­red­nings­de­tal­jer som du kan kö­pa di­rekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.