”Jag kan in­te få nog av väx­ter”

Hem­ma hos Nina Cam­pi­o­ni mix­as lop­pis­fynd med de­sign­klas­si­ker för att ska­pa en per­son­lig stil. Just nu gil­lar hon att in­re­da med färg och gröns­ka.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DANIELLE DE­A­SIS­MONT Foto JO­HAN LYGRELL

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– I stän­dig för­änd­ring! Det känns li­te som att jag först nu på se­na­re år har bör­jat fat­ta vad jag egent­li­gen gil­lar. Jag fyn­dar myc­ket på lop­pis, an­tik­bu­ti­ker och lå­nar från mam­mas och pappas hem. Det ska­par en här­lig mix till­sam­mans med nya, li­te dy­ra­re och mer ge­nom­tänk­ta köp.

Vad gil­lar du just nu?

– Jag har ha­kat på tren­den med grö­na väx­ter, jag kan in­te få nog! Jag hop­pas att jag in­te trött­nar för snabbt för då kom­mer det att bli många leds­na väx­ter.

Vad blir ditt näs­ta hem­ma­pro­jekt?

– Vi har pre­cis köpt ett gam­malt hus i Ble­kinge till­sam­mans med mi­na för­äld­rar och min brors fa­milj. Vi be­hö­ver gö­ra om allt från bad­rum till träd­gård och det ska bli så him­la ro­ligt. Un­der som­ma­ren rev vi upp de gam­la gol­ven och un­der de fu­la plast­mat­tor­na fanns ett un­der­bart trä­golv, så hu­set känns li­te som en skatt­kam­ma­re.

Vil­ket är ditt bäs­ta köp?

– Jag tror fak­tiskt att det är vår mat­ta i var­dags­rum­met från Clas­sic col­lec­tion, en hand­vävd ull­mat­ta i fint möns­ter som lyf­ter he­la rum­met. Jag äls­kar den! Vi köp­te en rik­tigt stor och jag gil­lar att den får ta för sig och täc­ker sto­ra de­lar av gol­vet.

Vad står högst upp på din öns­ke­lis­ta?

– Kan man öns­ka sig en ny, hän­dig si­da? Jag önskar starkt att jag vo­re li­te bätt­re på DIY-pro­jekt. Jag är gans­ka bra på stör­re byg­gen men när det kom­mer till mer pil­ligt jobb är jag en stor klant.

Har du nå­gon fa­vo­rit­plats i hem­met?

– Det är nog soff­de­len av var­dags­rum­met, från sof­fan ser jag bå­de vår fi­na ta­vel­vägg och vår här­li­ga bok­hyl­la som jag byggt ihop av enk­la kon­so­ler och hyll­plan där allt från böc­ker till per­son­li­ga fa­vo­ri­ter ryms.

Vil­ken trend har du trött­nat på?

– In­te för att vårt hem är en en­da ka­val­kad av star­ka fär­ger, men för myc­ket vitt är ju för trå­kigt allt­så. Visst är det smart att ut­gå från vitt men att över­dri­va ljust och fräscht känns in­te så in­spi­re­ran­de läng­re. Vad är det bäs­ta med om­rå­det du bor i?

– Att det är så nä­ra bå­de Stockholms ci­tykär­na och sta­dens vat­ten. Tack va­re blå lin­jen är man vid Stu­re­plan på fem mi­nu­ter sam­ti­digt som ett sval­kan­de bad ba­ra är två mi­nu­ters pro­me­nad bort. Det är en oer­hörd lyx att ha li­ka de­lar stad och na­tur så nä­ra in­på.

Vil­ken lyx un­nar du dig till hem­met?

– Snitt­blom­mor! Minst en gång i vec­kan kö­per jag hem oli­ka blom­mor som jag de­lar upp i fle­ra va­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.