”Först på se­na­re år har vi in­sett vär­det av en gam­mal träd­gård och ett här­ligt lä­ge”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

IDET LIL­LA SAM­HÄL­LET Ös­te­räng på den väst­göts­ka lands­byg­den har Ida och Björn hit­tat sitt dröm­bo­en­de i ett rött hus med vi­ta knu­tar. En lugn idyll på lan­det med cy­kelav­stånd till Vä­nern och na­tu­ren som gran­ne. Från bör­jan var hu­set tänkt som ett re­no­ve­rings­ob­jekt för Björn och en av hans vän­ner när de köp­te det 2003. Men det he­la slu­ta­de med att Ida i stäl­let flyt­ta­de in två år se­na­re. Bå­da är från trak­ten och det kän­des helt na­tur­ligt att det var där de skul­le bo.

– Jag är upp­vux­en på lan­det så det pas­sa­de mig per­fekt. Det känns gans­ka skönt fak­tiskt att ald­rig ha va­rit på nå­gon hus­vis­ning, jag skul­le ald­rig kun­na be­stäm­ma mig, sä­ger Ida.

Det hund­ra år gam­la hu­set var i stort re­no­ve­rings­be­hov och det var främst det lå­ga pri­set som loc­ka­de till hus­kö­pet.

– Jag tror var­ken Björn el­ler jag ha­de nå­gon wow­käns­la för hu­set från bör­jan. För­de­lar­na har vi upp­täckt ef­ter­hand. Först på se­na­re år har vi in­sett vär­det av en gam­mal träd­gård och ett här­ligt lä­ge, så­dant vi in­te alls tänk­te på från bör­jan.

Hu­set har vux­it från 90 till 200 kvadrat­me­ter och är ett re­sul­tat av drygt tio års re­no­ve­rings­ar­be­te.

– Till en bör­jan fanns in­te ens tjän­ligt vat­ten, vi kör­de vat­ten från släkt och vän­ner i dun­kar. När jag blev gra­vid 2007 gräv­de vi en ny brunn och man kan nog sä­ga att det var först då som vi på all­var drog i gång re­no­ve­ring­en.

HU­SET HAR VUX­IT i takt med fa­mil­jen, och allt­ef­tersom nya fa­mil­je­med­lem­mar kom­mit till värl­den har nya rum ska­pats. Det som från bör­jan var en oin­redd vind ger nu plats åt fy­ra sov­rum, ett lek­rum och ett bad­rum. Kö­ket har vux­it till det dubb­la, al­ta­ner har byggts till, al­la rum på bot­ten­vå­ning­en har fått nya yt­skikt och den vild­vux­na träd­går­den har röjts fram bit för bit.

– Vi har ock­så gjort mind­re ro­li­ga men vik­ti­ga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.