”Hu­set känns över­ras­kan­de stort in­u­ti jäm­fört med hur det ser ut ut­an­på”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

re­no­ve­ring­ar. Vi drog om el och la­de om ta­ket på hu­set, in­stal­le­ra­de vat­ten­fil­ter och vär­me­pum­par och sä­kert en mas­sa an­nat som jag glömt. Helt ga­let, när man tän­ker till­ba­ka, att vi or­kat bo i den där stän­di­ga rö­ran, sä­ger Ida.

BJÖRN DRI­VER EGET fö­re­tag in­om bygg­bran­schen och pa­ret har gjort al­la re­no­ve­ring­ar själ­va.

– Björn gör allt! Han kaklar, skru­var, spi­kar, så­gar, byg­ger, bär, klätt­rar, stä­dar och rö­jer. Han är in­te rädd för att testa nya idéer och hu­set har fått ge­nom­gå många ex­pe­ri­ment men det har all­tid bli­vit bra, be­rät­tar Ida.

Hon be­to­nar vik­ten av att lå­ta bar­nen va­ra del­ak­ti­ga i re­no­ve­rings­pro­ces­sen.

– Bar­nen har fått spack­la och må­la och skru­va och allt möj­ligt. Det är vik­tigt att få bar­nen att tyc­ka att det är in­tres­sant med re­no­ve­ring om man ska or­ka med kom­bi­na­tio­nen fa­mil­je­liv och re­no­ve­ring. När jag ta­pet­se­ra­de om vårt sov­rum satt Fol­ke i bär­se­le på ma­gen, El­sa hjälp­te mig och Eskil låg i säng­en bred­vid och lek­te med bi­lar och ro­a­de oss med tu­sen frå­gor.

HU­SET HAR GÅTT från ruc­kel till dröm­hus och nu skul­le in­te pa­ret kun­na tän­ka sig att bo nå­gon an­nan­stans.

– Det bäs­ta är lä­get och att al­la rum är li­te ud­da. Hu­set känns över­ras­kan­de stort in­u­ti jäm­fört med hur det ser ut ut­an­på.

Över­allt syns an­norlun­da lösningar, smar­ta för­va­rings­möb­ler och per­son­li­ga diy-pro­jekt. Här finns pry­lar från al­la möj­li­ga stäl­len så som lop­pi­sar, äld­re släkt­ning­ars hem och till och med en te­ak­hyl­la från sop­tip­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.