Mitt dröm­kök har myc­ket förvaring

Leva & Bo - - Redaktören -

IVÅRT KÖK ÄR det mesta kvar från året hu­set bygg­des – 1962. Och det fun­ge­rar! Själv­klart har vi nytt golv, disk­ma­skin och nya de­tal­jer, men det är fa­sci­ne­ran­de vil­ken kva­li­tet det är på vå­ra hand­snick­ra­de skåp. Det bär verk­li­gen emot att by­ta ut dem, även om jag ibland dröm­mer om mjukt själv­stäng­an­de lå­dor och li­te mer ­förvaring. Min giss­ning är att da­gens män­ni­skor har li­te mer pry­lar än vad man ha­de på 60-ta­let.

Kol­la in vårt här­li­ga bistrokök på si­dan 16, en rik­tigt klas­sisk köks­stil med vitt ka­kel, me­tal­ler och mör­ka to­ner som blir inbjudande och my­sig med myc­ket grö­na väx­ter och na­tur­ma­te­ri­al. Det är lätt att sno idéer och tips på hur kö­ket kan kän­nas nytt ut­an att du be­hö­ver gö­ra sto­ra för­änd­ring­ar. För dig som har re­no­ve­rings­pla­ner har vi även en stor guide med nya kök i fle­ra oli­ka sti­lar. Lant­ligt, ro­man­tiskt el­ler mi­ni­ma­lis­tiskt? Kol­la in vår köks­guide på si­dan 34.

På si­dan 48 hit­tar du en guide till åt­ta här­li­ga bad­rumssti­lar, och det är myc­ket mät­ta­de fär­ger och pa­stel­ler i hös­tens bad­rum. Fint!

Ett av vå­ra dröm­hem var ett rik­tigt mur­rigt 70-tals­hus när Ed­die ­be­slu­ta­de sig för att gö­ra om det till ett mo­dernt och gla­mo­röst hem fullt med vack­ra sa­ker, ki­ka in på si­dan 22. Lo­vi­sa hit­ta­de en or­di­när 90-talslä­gen­het som med li­te jobb, någ­ra sprej­bur­kar och många bra idéer blev ett rik­tigt my­sigt hem med många ge­nom­tänk­ta de­tal­jer, kol­la in hen­nes lä­gen­het på si­dan 66.

Vå­ra grytre­cept på si­dan 76 är helt ljuv­li­ga, jag vill tes­ta al­la.

Njut av hös­ten och trev­lig läs­ning!

”Klas­sisk köks­stil med vitt ka­kel, me­tal­ler och mör­ka to­ner”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.