”Man ska tyc­ka om det man kö­per”

I an­tik­ex­per­ten Ja­ne Fred­lunds nya bok ”Mo­der­na an­tik­vi­te­ter” får vi föl­ja de­sig­nens ut­veck­ling un­der 1900-ta­let och fram till i dag. – Jag vill be­rät­ta de­sig­nens histo­ria på ett lät­till­gäng­ligt sätt.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av LE­NA LINDEHAG

Vad är en mo­dern an­tik­vi­tet?

– Det är en skämt­sam ti­tel, för mo­der­na an­tik­vi­te­ter finns ju in­te. En­ligt det ve­der­tag­na be­grep­pet ska ju en an­tik­vi­tet va­ra minst 100 år gam­mal. Men även ny­a­re de­sign har bli­vit nå­got vär­de­fullt som folk sam­lar på.

Hur kom du på idén?

– Jag har länge skri­vit om an­tik­vi­te­ter och tyc­ker att det är väl­digt ro­ligt att ut­lä­sa vad sa­ker be­rät­tar om hur män­ni­skor lev­de förr och nu. Så det blev na­tur­ligt att ock­så in­tres­se­ra sig för den nya de­sig­nen. Vad är det med möb­ler och in­red­ning som fa­sci­ne­rar?

– Det är det vack­ra och este­tis­ka, men ock­så histo­ri­en, hur sti­lar­na väx­lar och man trött­nar och by­ter ut. För att va­ra mo­dern ska man änd­ra sig, det som var bra för­ra året är in­te bra det här året och så vi­da­re, pre­cis som med mode i klä­der. Men den bäst fun­ge­ran­de de­sig­nen hål­ler länge, som Bru­no Mat­hs­sons bord Su­pe­rel­lip­sen från 1964. Även rik­tigt ny de­sign, som Ing­e­gerd Rå­mans se­rie Vik­tigt för Ikea finns med?

– Hon är en per­son som har fun­nits med länge, och Ikea kan man ald­rig kom­ma för­bi. Jag tyc­ker att Ing­e­gerd Rå­mans de­sign är stram och snygg!

Vad har du själv för stil hem­ma?

– Nå­got jag verk­li­gen äls­kar är all­mo­ge, bå­de möb­ler och konst. Mitt hem är gans­ka mo­dernt, möb­ler­na är över­vä­gan­de från 50-ta­let och fram­åt. Men en fa­vo­rit är ett rött Born­holmsur från 1700-ta­let, med in­slag av guldde­kor. Jag har en del ro­ko­ko ock­så.

Hur gör man ett bra de­sign­fynd?

– Jag tyc­ker att man ska lä­ra sig om de­sign, och fram­för allt vad man tyc­ker om sna­ra­re än att kö­pa nå­got för att det ska öka i vär­de. Gå runt och tit­ta, lyft, känn och ta i sa­ker. Och fun­de­ra på funk­tio­nen! Sen ska man för­stås ha li­te tur ock­så för att kun­na gö­ra ett fynd.

Vinn boken ”Mo­der­na an­tik­vi­te­ter” av Ja­ne Fred­lund. Läs mer på si­dan 90.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.