”Jag dröm­mer om ett nytt kök”

Blog­ga­ren Eme­lie Ek­man bor på 34 kvadrat­me­ter och har som bäs­ta tips att in­re­da på höj­den. – Tänk ku­bik­me­ter i stäl­let för kvadrat­me­ter, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DANIELLE DEASISMONT Fo­to CARL KLINGSPOR

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Från bör­jan var min stil ro­man­tisk men med ti­den har den bli­vit li­te mer mo­dern. Jag tyc­ker om att blan­da in gam­la sa­ker i ett mo­dernt sam­man­hang. Jag kör gans­ka myc­ket på mäs­sing och mar­mor men gil­lar att få in li­te äld­re de­tal­jer från lop­pi­sar och auk­tion.

Hur bör­ja­de ditt in­red­nings­in­tres­se?

– Jag är upp­vux­en med gans­ka in­red­nings­in­tres­se­ra­de för­äld­rar. Min fa­milj flyt­ta­de när jag var i ton­å­ren och då sprang jag med mi­na för­äld­rar på vis­ning­ar och i in­red­nings­bu­ti­ker. Mitt förs­ta jobb ef­ter gym­na­si­et var i en in­red­nings­bu­tik. Du blog­gar om att bo på 34 kvadrat. Vad är ditt bäs­ta com­pact living-tips?

– Jag bru­kar sä­ga att man ska tän­ka ku­bik­me­ter i stäl­let för kvadrat­me­ter. Ut­nytt­ja tak­höj­den och plat­sen un­der säng­en. Att ha myc­ket dold förvaring gör det lät­ta­re att le­va på en li­ten yta.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag hand­lar myc­ket på El­los men gil­lar ock­så H&M ho­me. Det är pris­värt vil­ket gör att man en­kelt kan för­änd­ra hem­ma ge­nom att till ex­em­pel by­ta kudd­fo­dral. Jag häng­er ock­så på Svenskt tenn och dröm­mer mig bort ibland, även om min sam­ling där­i­från in­te är så stor än.

Vad gil­lar du just nu?

– He­la mitt hem är en ex­plo­sion av mäs­sing men nu bör­jar jag sneg­la på sil­ver­de­tal­jer. In­för hös­ten kom­mer jag att läg­ga in en mör­ka­re mat­ta i var­dags­rum­met, by­ta ut kud­dar­na i sof­fan och tän­da ljus.

Vad står högst upp på din öns­ke­lis­ta?

– Min störs­ta öns­kan är ett nytt kök! Men an­nars står va­sen Stub­be från Svenskt tenn på öns­ke­lis­tan se­dan länge och en drömpläd från Her­mès som jag nog ald­rig kom­mer att kö­pa. Vil­ket köp till hem­met är du mest nöjd med?

– För någ­ra år se­dan bu­da­de jag hem en ser­ve­rings­vagn som jag fort­fa­ran­de äls­kar! Den är så vac­ker och unik. Vad är det bäs­ta med om­rå­det du bor i?

– Att det finns en små­stads­käns­la trots att det är nä­ra till stan! Jag bor nä­ra mas­sor av grön­om­rå­den och har fem mi­nu­ters pro­me­nad till Vin­ter­vi­ken.

Vil­ken lyx un­nar du dig till hem­met?

– Det finns en jät­te­my­sig bloms­ter­bu­tik på ga­tan där jag bor, där kö­per jag blom­mor var­je fre­dag. Att ha snitt­blom­mor hem­ma gör jät­te­myc­ket!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.