VÄLJ SÅ STO­RA LÖKAR SOM MÖJ­LIGT

Leva & Bo - - Trädgård -

1Fran­si­ga, vi­ta, pur­pur­fär­ga­de och svar­ta. Plan­te­ra tul­pa­ner nu och du kan ploc­ka in här­li­ga bu­ket­ter näs­ta år. El­ler njut av dem som de är i träd­går­den. Välj så sto­ra lökar som möj­ligt och se till att de ser fris­ka ut och in­te är an­grip­na av nå­got. Tul­pa­ner kan plan­te­ras från sep­tem­ber och fram till nå­gon vec­kan in­nan tjä­len slår till. Plan­te­ra gär­na ti­digt på hös­ten, det här gäl­ler sär­skilt för al­la som bor norrut. Om du in­te kan plan­te­ra di­rekt när du köpt lö­kar­na – öpp­na på­sen och ställ den svalt och mörkt så ris­ke­rar du in­te att få mö­gel el­ler fukt i på­sen. ­Tul­pa­ner gil­lar väl­drä­ne­rad och hu­mus­rik jord, gär­na sand­blan­dad som för­bätt­ras med kom­post el­ler bark­mull. Blod­mjöl pre­cis in­nan blom­ning ger en ex­tra nä­ringskick. Tänk ock­så på att in­te pla­ce­ra höga tul­pa­ner där de ris­ke­rar att bli ut­sat­ta för ­kraf­tig blåst. Om du plan­te­rar tul­pan­lö­kar i en kru­ka – tänk på att den in­te ska stå var­ma­re än 9 gra­der. Då bör­jar lö­kar­na att gro. Kru­kan mås­te tå­la frost.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.