FÅR VA­RA I FRED FÖR RÅ­DJU­REN

Leva & Bo - - Trädgård -

3Om man in­te gil­lar de starkt gu­la påsk­lijor­na är vi­ta pingst­lil­jor fan­tas­tis­ka. ­Sär­skilt de gam­mal­dags po­et­nar­cis­ser­na är nå­got ex­tra. Kom­bi­ne­ra med vi­ta påsk­lil­jor och du får en ljuv­lig ra­batt. Rå­dju­ren fö­re­drar tul­pa­ner, nar­cis­ser får där­e­mot va­ra i fred. Dess­utom har de en för­må­ga att för­ö­ka sig där de står. Om blom­ning­en blir säm­re ef­ter någ­ra år kan man de­la på den lök­ka­ka som lätt bil­das när nar­cis­ser­na står tätt. Plan­te­ra så ti­digt som möl­jigt, gär­na re­dan i sep­tem­ber, med 10 cen­ti­me­ters av­stånd och på cir­ka 15 cen­ti­me­ters djup för de sto­ra lö­kar­na. Små lökar sätts grun­da­re och cir­ka 3 gång­er lö­kens höjd. Nar­cis­ser trivs i sol el­ler halv­skug­ga. I ra­bat­ter kan de stå mel­lan pe­ren­ner som döl­jer de viss­nan­de bla­den. Nar­cis­ser kan ock­så plan­te­ras i gräs­mat­tan, men då mås­te man vän­ta på att bla­den viss­nar in­nan gräs­mat­tan klipps.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.