LYC­KAS MED LÖKAR

Leva & Bo - - Trädgård - KÄL­LOR: KLOSTRA.SE, OD­LA.NU, BLOMSTERLANDET.SE, WEIBULLS.COM.

ÅÅSätt gär­na lö­kar­na i grupp,

det ger en bätt­re ef­fekt. ÅÅDe fles­ta lökar trivs bäst när bla­den får viss­na ner vil­ket in­te ser så ro­ligt ut. Då kan du plan­te­ra i sär­skil­da lök­kor­gar som du kan grä­va upp ef­ter blom­ning­en och pla­ce­ra på ett stäl­le där bla­den får viss­na ner i lugn och ro. ÅÅAn­vänd gär­na ett lök­järn som tar upp jord till ett la­gom stort hål där du kan stop­pa ner lö­kar­na. ÅÅPlan­te­ra lö­kar­na med den spet­si­ga de­len upp­åt på ett djup som är 2–3 gång­er lö­kens stor­lek. Men kol­la på pa­ke­tet om det finns någ­ra spe­ci­el­la öns­ke­mål. Ett bra tips är att an­vän­da nå­gon mat­sked ben­mjöl till sto­ra lökar och en halv mat­sked till små lökar. ÅÅFör att få en så lång blom­ning som möj­ligt, plan­te­ra ti­dig­blom­man­de och sen­blom­man­de till­sam­mans. Lå­ga lökar sätts längts fram. ÅÅVatt­na när du har plan­te­rat och täck med

höst­löv så att vårlökarna skyd­das.

Su­san­na Rosén har skri­vit Sto­ra tul­pan­bo­ken (Norsted­ts för­lag).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.