Dra­ma­tisk stil med in­slag från na­tu­ren

Leva & Bo - - Redaktören -

TREN­DER KOM­MER och går, och man be­hö­ver in­te lå­ta sig på­ver­kas om man in­te vill. Sam­ti­digt är det ro­ligt att lå­ta hem­met ut­veck­las. Själv läng­tar jag just nu ef­ter mät­ta­de fär­ger som finns över­allt i höst, som pe­trol, vin­rött och mörkt ro­sa.

En av hös­tens in­red­nings­sti­lar är dra­ma­tisk, med in­slag från na­tu­ren och med en färgska­la som går i mör­ka to­ner i grönt och blått. På si­dan 16 har vår in­re­da­re Ma­ria Nor­din ska­pat ett var­dags­rum som är här­ligt ro­man­tiskt med de­tal­jer som fjäd­rar, fåg­lar och mör­ka ac­cen­ter mix­at med mas­sor av sä­song­ens mju­ka tex­tili­er.

En li­ten ko­lo­nistu­ga i Mal­mö har ge­nom fle­ra om­bygg­na­der växt till ett klas­siskt, vac­kert och lyx­igt hem till Kic­ki och Las­se, de­ras vil­la hit­tar du på si­dan 22.

Björn och Malin tog över en fa­mil­je­gård i Ös­ter­göt­land, som de om­sorgs­ fullt åter­ska­pat till ett hem för he­la fa­mil­jen, ki­ka in hos dem på si­dan 38.

Vilt och svamp är nå­got av det bäs­ta med hös­ten, och på si­dan 48 hit­tar du fle­ra här­li­ga re­cept. Klas­si­ker som ren­fär­skött­bul­lar och tjälknöl el­ler gril­lad äl­gyt­ter­fi­lé med syl­ta­de kan­ta­rel­ler och brä­se­rad vild­svins­fi­lé med rot­frukt­s­rösti. Vi har ock­så testat al­la hös­tens nya vi­ner på Sys­tem­bo­la­get och hit­tat fle­ra fa­vo­ri­ter, de hit­tar du på si­dan 60.

Cho­klad och lak­rits är två in­gre­di­en­ser som jag in­te vill le­va ut­an. Helt oe­mot­stånd­li­ga des­sert- och bakre­cept hit­tar du på si­dan 54. Raw lak­rit­står­ta med cashew, snabb kladd­ka­ka med Pol­ly el­ler en de­ci­me­ter­hög de­vil’s ca­ke med körs­bär.

Trev­lig läs­ning!

”Jag läng­tar ef­ter mät­ta­de fär­ger som pe­trol och mörkt ro­sa”

KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de redaktör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.