”Den känns mys­tisk och spän­nan­de”

Barr, löv och djur pry­der årets glöggny­het från Blos­sa. Lon­don­ba­se­ra­de Pet­ra Bör­ner har ska­pat il­lust­ra­tio­ner­na ut­i­från den norr­länds­ka na­tu­ren. – Jag har in­spi­re­rats av sko­gen och gam­la böc­ker.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av LE­NA LINDEHAG

Vem är du?

– Jag är svensk men bor i Lon­don se­dan 23 år, på ett sätt är jag mer eng­elsk än svensk. Min bak­grund är in­om mode, jag ha­de ett eget kläd­mär­ke i många år. Se­dan 2005 är jag il­lust­ra­tör på hel­tid och job­bar med kun­der in­om mode och in­red­ning, och så gör jag bokomslag.

Hur blev du de­sig­ner för Blos­sa?

– Det var en kom­pis som ­re­kom­men­de­ra­de mig när de le­ta­de ef­ter en svensk il­lust­ra­tör. Jag bör­ja­de re­dan för ett år se­dan, det har va­rit väl­digt ro­ligt att lå­ta det växa fram och job­ba med att ta fram färg­ställ­ning­ar och mo­tiv. Och allt har va­rit väl­digt hem­ligt. Du ut­går myc­ket från fo­to­gra­fi­er i din de­sign, be­rät­ta.

– Jag har sam­lat på böc­ker se­dan jag var li­ten och re­fe­re­rar myc­ket till dem. Om jag sak­nar nå­got le­tar jag i böc­ker­na. Till just Blos­sa har jag in­spi­re­rats av ett ti­o­tal oli­ka böc­ker med fo­ton från na­tu­ren, jag kö­per of­ta se­cond hand.

Na­tu­ren är vik­tig för dig?

– Ja, den är all­tid väl­digt nä­rva­ran­de i mitt ar­be­te. Jag väx­te upp i Skå­ne i en tid när na­tu­ren var väl­digt vik­tig, på 70-ta­let. Jag re­ser of­ta till Sve­ri­ge, här i Lon­don är man in­te li­ka med­ve­ten om sä­song­ens skift­ning­ar, även om det för­stås finns par­ker. Vad vill du att man ska få för käns­la när man ser Blos­sa-flas­kan?

– Det ska kän­nas li­te my­siskt och spän­nan­de, men sam­ti­digt lugnt och vil­samt. Flas­kan är ju gans­ka mörk men har ock­så li­te blänk i sig. Det är en bland­ning mel­lan den dju­pa, mör­ka skogs­na­tu­ren och frisk­het och vär­me i el­den.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Gans­ka lugnt och av­ska­la. Jag läg­ger mest krut på min stu­dio. Det är väl­digt bro­kigt hem­ma hos mig, lop­pis­fynd och konst från vän­ner är centralt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.