”Jag äls­kar att mö­ble­ra om!”

Form­gi­va­ren Lot­ta Kühl­horns hem är funk­tio­nellt med en bland­ning av ärv­da möb­ler och ny­a­re sa­ker. – Jag har svårt att mot­stå kaf­fe­kop­par om jag ser någ­ra jag tyc­ker om, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DANIELLE DEASISMONT Fo­to GÖ­RAN SEGEHOLM

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Jag har en hel del ärv­da möb­ler upp­blan­dat med li­te ny­a­re sa­ker. Jag öns­kar att jag ha­de mer tid att kom­po­ne­ra hem­ma men just nu är det mest funk­tio­nellt. Sa­ker och ting som in­te har nå­gon funk­tion får in­te plats. Men när jag har tid över bru­kar jag för­sö­ka fixa så att det ser fint ut och fun­ge­rar bätt­re. Jag äls­kar att mö­ble­ra om! Jag har ing­et som jag tyc­ker är fult, allt som finns hem­ma har gått ge­nom nåls­ö­gat ”är det här en sak som jag tyc­ker om?”.

Vad gil­lar du just nu?

– Väx­ter! Och ke­ra­mik. Jag har svårt att mot­stå att kö­pa kaf­fe­kop­par om jag ser nå­gon jag tyc­ker om. Jag kö­per of­tast ba­ra en, med fat, så vi har många ud­da. Se­dan an­vän­der jag den un­der någ­ra må­na­der. Den blir som en li­ten an­vänd­bar in­red­nings­de­talj i vän­tan på att jag ska hin­na och or­ka med stör­re för­änd­ring­ar.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Allt möj­ligt! Mode, utställningar, film, böc­ker, tid­ning­ar, na­tu­ren och re­sor. Men så har jag ock­så en stor in­ne­bo­en­de ka­bi­nett av sa­ker som jag all­tid har tyckt om, som jag häm­tar en sorts grundin­spi­ra­tion från.

Vad blir ditt näs­ta hem­ma­pro­jekt?

– Jag skul­le vil­ja må­la en dörr ljus­blå. Och så skul­le jag vil­ja hand­må­la ­möns­ter på väg­gar­na i ett rum. Du är ak­tu­ell med boken ”I kö­ket hos Maj”, ba­se­rad på Kristi­na Sand­bergs suc­cé­ro­ma­ner om hem­ma­frun Maj. Hur ser det ut i ditt kök?

– Det är ro­samå­lat och högt i tak. Själ­va kö­ket är re­no­ve­rat på 80-ta­let så det är ett stan­dard­kök på det sät­tet, jag bor i en hy­res­rätt.

Vad var ro­li­gast med att gö­ra boken?

– Det var näs­tan för ro­ligt. Jag äls­kar den ti­den, 30-tal till slu­tet på 60-ta­let, och sär­skilt med fo­kus på kök och hem. Jag äls­kar ock­så hur kö­ken gjor­des om så att de verk­li­gen skul­le un­der­lät­ta för den som ar­be­ta­de där. Hur man ha­de plats för en hög­re pall att sit­ta på när man hac­ka­de lök. El­ler att det fanns en in­stuc­ken bak­ski­va att ta fram när det be­höv­des, för att näm­na någ­ra de­tal­jer.

Vil­ket är ditt bäs­ta köp?

– Ett stort skåp fyllt med lå­dor, det var ur­sprung­li­gen från en bu­tiks­in­red­ning. Ty­värr var det för stort så det gick in­te att bä­ra upp för trap­pan när vi flyt­ta­de, jag fick ta det till min atel­jé i stäl­let. Jag sak­nar det fort­fa­ran­de, så myc­ket rym­des i al­la lå­dor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.