Ko­lo­nistu­gan blev Kic­kis dröm­hem

Ut­an vi­sio­ner och myc­ket en­vis­het ha­de Kic­kis och Las­ses hus i Mal­mö in­te va­rit vad det är i dag: ett ljust och per­son­ligt hem med mo­der­na lös­ning­ar och fi­na de­tal­jer från förr.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text PIA MATTS­SON Fo­to HELENE TORESDOTTER

KIC­KI KAN FORT­FA­RAN­DE in­te för­stå vad det var som fick hen­ne och ma­ken Las­se att vil­ja ha hu­set från 1954, som de bott i se­dan 2002. När­mast hon kan kom­ma san­ning­en är att ”det var nå­got med hu­set som drog”. – Det är så kons­tigt. Jag tyck­te in­te ens att det var snyggt. Sjukt myc­ket dör­rar över­allt, fej­ka­de sten­ta­pe­ter och de­tal­jer i låt­sas­mar­mor, in­stängt och med fukt­ska­da­de golv. För att in­te ta­la om den igen­vux­na träd­går­den. Men det fanns en käns­la som tog tag i mig. Jag bör­ja­de hop­pa av gläd­je och upp­re­pa­de sam­ma ord om och om igen: ”Det­ta vill jag ha, här ska jag bo!”

DET HAR GÅTT 14 år se­dan dess. Vil­ken tur att Las­se kän­de li­ka­dant. Och vil­ken tur att han är hän­dig, en­vis och har en li­ka hän­dig tvil­ling­bror.

PUTSAT HUS

1 3 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.