”Vi vil­le för­änd­ra rå­vin­den och ar­be­ta med höj­den och lju­set i hu­set”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– De har all­tid hål­lit på med oli­ka pro­jekt. När de var små ha­de fa­mil­jen en som­mar­stu­ga med till­hö­ran­de verk­stad som var ut­rus­tad med allt från svarv till svets. Ulf sat­te i gång pro­jekt och smit­ta­de Las­se med sin en­tu­si­asm. De­ras far var pre­cis li­ka­dan. När det kom­mer till kon­struk­tion och byg­gan­de är de själv­lär­da, sä­ger Kic­ki.

När Kic­ki och Las­se skrev un­der kö­pe­kon­trak­tet vå­ren 2002 ha­de de tre må­na­der på sig att re­no­ve­ra hu­set. Där­ef­ter var de tvung­na att läm­na sin lä­gen­het. Att ploc­ka in hant­ver­ka­re var det in­te tal om. Tvil­ling­bro­dern Ulf blev pro­jekt­le­da­re och Las­se hans när­mas­te man. Där­ef­ter var det ba­ra att kav­la upp är­mar­na och dy­ka rätt in i re­no­ve­ring­en.

PLAT­SEN DÄR HU­SET lig­ger är ett lum­migt ­vil­la­om­rå­de, centralt be­lä­get i Mal­mö, men var från bör­jan ett ko­lo­ni­om­rå­de med många små ko­lo­ni­lot­ter.

1954 bygg­des den ur­s­pung­li­ga ko­lo­nistu­gan. Den ut­gör i dag ned­re de­len av hu­sets var­dags­rum, där det ock­så finns en öp­pen spis. Tio år se­na­re bygg­des stu­gan ut. Det är där kök, var­dags­rum, walk-in clo­set och bad­rum finns nu. Vid den till­bygg­na­den till­kom en rå­vind med en smal trap­pa upp.

– Vi vil­le för­änd­ra rå­vin­den och ar­be­ta med höj­den och lju­set i hu­set, sä­ger Kic­ki.

Att be­hål­la ge­dig­na de­tal­jer var and­ra öns­ke­mål, lik­som en mo­dern och av­ska­lad bas.

4 5

6

Vir­ka­de ­mat­tor från H&M ho­me. Gam­malt av­lu­tat bord från Kic­kis gam­mel­mor­mor. Trap­pall från Ikea. Sto­lar från Fo­gia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.