”Myc­ket av de nya ma­te­ri­a­len är ­åter­vin­ning”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– När Ulf och Las­se kör­de i gång re­no­ve­ring­en ha­de vi in­te gjort nå­gon rit­ning. Vår bild var re­dan klar och den blev allt star­ka­re när vi på­bör­ja­de ar­be­tet.

DET SPÄN­NAN­DE MED hu­sets för­änd­ring är att man har lyc­kats ska­pa ett helt nytt in­re med små in­grepp. Un­der­vå­ning­ens par­kett är den­sam­ma, lik­som sten­gol­vet. Kö­ket lig­ger där det all­tid har le­gat, lik­som un­der­vå­ning­ens öv­ri­ga rum och bad­rum. Ge­nom att ta bort tre väg­gar, lyf­ta av al­la dör­rar, gö­ra en rik­tigt stor öpp­ning i ta­ket mot vin­den och flyt­ta trap­pan blev för­änd­ring­en än­då to­tal.

– Myc­ket av de nya ma­te­ri­a­len är åter­vin­ning. ­Led­stång­en i trap­pan hit­ta­de vi i gran­nens con­tai­ner, de höll ock­så på att re­no­ve­ra. Då var den oran­ge, men ha­de fin form, var böjd på rätt sätt och pas­sa­de per­fekt till trap­pan. Det var ba­ra att må­la den vit, sä­ger Kic­ki.

DEN FÖRS­TA IN­TEN­SI­VA re­no­ve­rings­fa­sen var klar ef­ter tre må­na­der. Två år se­na­re var det dags igen. Då var det rå­vin­den som för­vand­la­des från ett beck­mörkt ut­rym­me ut­an föns­ter till ett luf­tigt sov- och ar­bets­rum med ljusin­släpp från frans­ka föns­ter på ga­veln samt tak­föns­ter di­rekt ovan­för trap­pan.

– Det bäs­ta be­slu­tet vi tog, för­u­tom att ta bort någ­ra väg­gar i bot­ten­plan, var att öpp­na upp mot över­vå­ning­en via en stor öpp­ning i ta­ket. Det ska­pa­de en här­lig rymd. Hu­set lik­som väx­er upp­åt när man kom­mer in. Ut­i­från ser det ut som ett en­plans­hus och många blir väl­digt för­vå­na­de när de kom­mer in, sä­ger Kic­ki.

9 10

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.