”Vi äls­kar djur och har bå­de häs­tar, hö­nor, kat­ter och hund”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Ett av Björns sto­ra in­tres­sen är jakt, nå­got han ut­ö­var bå­de på egen hand och till­sam­mans med si­na brö­der och tu­ris­ter som kom­mer för att bo på går­den och föl­ja med ut på jakt­tu­rer.

– Det är en av verk­sam­he­ter­na vi dri­ver här ute, vi har mas­sor av idéer om hur man skul­le kun­na ut­veck­la går­den, sä­ger Malin.

Även de­ras två barn ri­der, där­för går det fle­ra små gul­li­ga shet­landspon­ny i ha­gen ne­dan­för hu­set.

– Vi äls­kar djur och har bå­de häs­tar, hö­nor, kat­ter och hund. Det är livs­kva­li­tet för al­la, sä­ger Malin.

ETT HUS SOM är byggt i slu­tet av 1800-ta­let bär själv­klart på myc­ket histo­ria. Fle­ra av möb­ler­na har stått i hu­set i många år, och fa­mil­jen har valt att spa­ra så myc­ket som möj­ligt. Pi­a­not i var­dags­rum­met köp­te Björns släk­ting­ar i Pa­ris och fors­la­de hem. Det är till­ver­kat i New York i bör­jan av för­ra sek­let. Många av möb­ler­na och kri­stall­kro­nor­na i hu­set är ock­så ärv­da från Mal­ins far­mor och far­far.

– Där­e­mot har vi re­no­ve­rat en hel del, men för­sökt hål­la oss till en gam­mal stil som pas­sar hu­set, sä­ger Malin.

MÅNGA AV TAPETERNA har möns­ter med ka­rak­tär från ti­digt 1900-tal, och kö­ket är plats­byggt i gam­mal­dags stil. Ef­tersom bå­de Malin och Björn är långa val­de de att hö­ja bänk­höj­den en de­ci­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.