KÖKSVÄGEN TILL HEMTREVNAD.

Leva & Bo - - Redaktören -

TORHAMN ger en ru­stik käns­la till kö­ket med luc­kor i ask. De många kom­bi­na­tions­möj­lig­he­ter­na ska­par bå­de yta och funk­tion, där det tra­di­tio­nel­la mö­ter det mo­der­na. Till­sam­mans byg­ger vi kö­ket som pas­sar just era be­hov – från pla­ne­ring till mon­te­ring och allt där­e­mel­lan. Med vå­ra ser­vice­tjäns­ter kan vi hjäl­pa dig från in­spi­ra­tion och pla­ne­ring till att sista skru­ven sit­ter på plats, och vår fi­nan­sie­rings­lös­ning gör det möj­ligt att be­ta­la i din takt.

Läs mer och in­spi­re­ras på IKEA.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.