Vack­ra ta­pe­ter sät­ter stäm­ning­en

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

JAG HAR LI­TE svårt att be­stäm­ma mig. Det kan gäl­la en kud­de – pas­sar den verk­li­gen? Vil­ken färg? Ska den få kom­ma över trös­keln till mitt hem? Finns det kanske, nå­gon­stans, en bätt­re kud­de? Li­te över­dri­vet, men jag im­puls­hand­lar in­te di­rekt till mitt hem. Tan­ken på al­la be­slut som ska fat­tas när man byg­ger ett nytt hus får mig att bli all­de­les matt.

Att byg­ga sitt eget hus är in­te helt en­kelt. Men när Ce­ci­lia och Jo­han bygg­de sitt tredje hus, på Värm­dö ut­an­för Stock­holm, blev allt rätt. Det tog två hus­byg­gen att för­stå hur de vil­le bo. Ki­ka in i de­ras lju­sa vil­la på si­dan 22.

Nyc­kel­fär­di­ga hus är den per­fek­ta lös­ning­en för den som in­te vill be­stäm­ma allt från grun­den, det finns så många här­li­ga hus i oli­ka pris­klas­ser att väl­ja mel­lan. Vi­ta hus är en stark trend, men även klas­sis­ka fa­lurö­da fa­sa­der hål­ler ställ­ning­ar­na. Blädd­ra till vår sto­ra dröm­hus­gui­de med 16 nya mo­del­ler som du hit­tar på si­dan 32.

Allt fler vå­gar färg­star­ka och mönst­ra­de ta­pe­ter. Själv har jag näs­tan be­stämt mig för en mörk­grön, blad­mönst­rad hall­ta­pet och jo, be­slu­tet är nä­ra. Vår in­re­da­re Ma­ria Nor­din har ska­pat här­ligt hösti­ga rum i rost­rö­da och blå ny­an­ser, där vack­ra ta­pe­ter sät­ter he­la stäm­ning­en i rum­met. Se si­dan 16 för här­lig ­in­spi­ra­tion.

Var­för in­te fi­ra att det är höst med ita­li­ens­ka sä­songs­klas­si­ker som svamp­bru­schet­ta, mi­nestro­ne med grönkål, pum­pagnoc­chi el­ler lång­kok­ta lamm­lägg med bal­sa­mi­co. De ljuv­li­ga re­cep­ten hit­tar du på si­dan 70.

Trev­lig läs­ning och väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA & BO!

”Här­ligt hösti­ga rum i rost­rö­da och blå ­ny­an­ser”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.