”Jag är in­te myc­ket för slit och släng”

Ka­rin Wendt trött­na­de på job­bet i re­klam­bran­schen och sat­sa­de på sin dröm: Att re­no­ve­ra och säl­ja gam­la möb­ler. – Jag sli­par, ol­je­vax­ar och må­lar hem­ma i mitt ga­rage.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av LE­NA LINDEHAG

Hur bör­ja­de du ar­be­ta med Swe­dish ret­ro?

– Jag har egent­li­gen all­tid va­rit in­tres­se­rad av möb­ler. Min mam­ma tog med mig på auk­tio­ner när jag var li­ten och jag väx­te upp i ett hem med myc­ket dansk de­sign, som Weg­ner och Mo­gen­sen. Jag job­ba­de i re­klam­bran­schen i över 20 år men trött­na­de full­stän­digt på det. Jag kän­de att jag vil­le gö­ra nå­got av mitt sto­ra in­tres­se, och sen ett år till­ba­ka job­bar jag på hel­tid med det.

Hur hit­tar du mö­b­ler­na?

– På auk­tio­ner, åter­vin­nings­sta­tio­ner och lop­pi­sar ut­an­för Stock­holms­om­rå­det. Jag ut­går från mitt lant­stäl­le vid Vät­tern. Jag fast­nar för kva­li­tet, lin­jer och for­mer, det har jag från min mam­ma. Jag har myc­ket klassiskt 50- och 60-tal, te­ak och äld­re pinn­sto­lar och slag­bord. Det är en sa­lig bland­ning egent­li­gen, men jag hål­ler mig till 1900-ta­let.

Hur pif­far du mö­b­ler­na?

– Jag sli­par, ol­je­vax­ar och må­lar hem­ma i mitt ga­rage. För mig är det vik­tigt att er­bju­da frä­scha möb­ler till ett bra pris, i stäl­let för att man ska be­hö­va åka till Ikea och kö­pa nytt. Det finns så myc­ket snyg­ga sa­ker se­dan ti­di­ga­re!

Vad be­ty­der mil­jötän­ket för dig?

– Oer­hört myc­ket! Jag hål­ler själv ne­re kon­sum­tio­nen och vill ha klä­der och möb­ler som hål­ler. Jag är in­te myc­ket för slit och släng.

Hur hit­tar man Swe­dish ret­ro?

– Jag har bör­jat i gans­ka li­ten ska­la för att se om jag över­hu­vud­ta­get kan liv­nä­ra mig på det. Jag har ing­en bu­tik ut­an säl­jer mest via Instagram, Bloc­ket och Fa­ce­book.

Var­i­från får du in­spi­ra­tio­nen?

– Instagram, vän­ner och in­red­nings­tid­ning­ar. Det gäl­ler att ha ten­tak­ler­na ute! Jag får en spe­ci­ell käns­la i krop­pen när jag tyc­ker att nå­got är ballt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.