”Vi val­de hus­typ ef­ter tom­ten”

Ef­ter att ha byggt två hus till­sam­mans föll al­la bi­tar på plats när Ce­ci­lia och Jo­han bygg­de sitt tredje hus på Värm­dö ut­an­för Stock­holm. Här bor det med ut­sikt över ha­vet, ba­ra en halv­tim­me från stor­sta­dens puls.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text LOT­TA JANS­SON Foto ANN- CHARLOTET FÄGERLIND

CE­CI­LIA ÄR FRÅN Stock­holm och Jo­han från Gö­te­borg. De två förs­ta hu­sen bygg­de de på väst­kus­ten, men läng­tan till Stock­holm blev till slut för stor och för­de dem till­ba­ka till öst­kus­ten. Med två hus­byg­gen i ba­ga­get ha­de pa­ret en klar bild av vad de vil­le ha och vil­ka val de in­te vil­le gö­ra om. Att de skul­le byg­ga ett nytt hus i stäl­let för att re­no­ve­ra var ett förs­ta krav, och där­för bör­ja­de de le­ta ef­ter lä­gen sna­ra­re än ef­ter hus.

– Jo­han kun­de in­te tän­ka sig att in­te bo vid ha­vet. Min sys­ter bor i när­he­ten, där­för blev det na­tur­ligt att vi tit­ta­de åt det här hål­let, sä­ger Ce­ci­lia.

OM­RÅ­DET ÄR UR­SPRUNG­LI­GEN ett fri­tids­hus­om­rå­de så det står fort­fa­ran­de små som­mar­stu­gor mel­lan de många ny­bygg­da hu­sen. När­he­ten till ha­vet, och sko­gen pre­cis bakom knu­ten, var nå­got som Ce­ci­lia och Jo­han föll för. Det känns li­te som att kom­ma ut på

1 3 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.