”Fem mi­nu­ter bort har vi stran­den, ba­ge­ri och re­stau­rang”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

lan­det sam­ti­digt som det går en snabbuss in till Stock­holm som in­te tar mer än tju­go mi­nu­ter.

– Fem mi­nu­ter bort har vi stran­den, ba­ge­ri och re­stau­rang och skul­le vi kö­pa båt finns det även ­möj­lig­het att byg­ga bryg­ga, sä­ger Jo­han.

PA­RET HA­DE EN lis­ta med önsk­ning­ar in­för sin flytt till Stock­holm. Den önsk­ning som fått sty­ra mest var att de vil­le ha ett mo­dernt men än­då klassiskt hus, ett hus som det in­te di­rekt går att sät­ta ett år­tal på. In­spi­ra­tion har de häm­tat från bland an­nat Gert Win­gård­hs hus. Ut­i­från er­fa­ren­he­ter, nya idéer och tom­ten de hit­ta­de bör­ja­de en spän­nan­de pro­cess till­sam­mans med en ar­ki­tekt.

– Vårt förs­ta hus var ett Mo­du­lent­hus som in­te rik­tigt rik­tigt var det vi sök­te. Det and­ra blev för stort och oper­son­ligt. Nu val­de vi hus­typ ef­ter tom­ten, och en dy­ra­re tomt in­ne­bar en enkla­re kon­struk­tion, sä­ger Jo­han.

När de köp­te tom­ten stod där en li­ten som­mar­stu­ga. De blev tvug­na att ri­va stu­gan in­nan de kun­de bör­ja gall­ra skog och spränga för det nya hu­set. En ny väg

4 5 ÖP­PET

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.