”Jag har all­tid haft ett stort in­tres­se för in­red­ning. Att ta hand om mitt hem får mig att må bra”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

med en om­bo­nad och lugn käns­la. De val­de att ha sam­ma golv, vit­la­se­rad ask, i samt­li­ga rum vil­ket har gett det lugn de öns­ka­de. Att bo in sig i den öpp­na plan­lös­ning­en har ta­git li­te tid och sa­ker har ju­ste­rats un­der re­sans gång. De fles­ta väg­gar är vi­ta men blan­das upp med mju­ka fär­ger och även ta­pe­ter.

PÅ HU­SETS TAK finns en här­lig te­rass. Ut­si­dan är en på­gåen­de pro­cess och tan­ken är att den al­tan som finns ut­an­för kö­ket ska bin­das sam­man med al­ta­nen på ­bot­ten­vå­ning­en. Kö­ket är hem­mets hjär­ta och här är bå­de ma­te­ri­al och funk­tio­ner nog­grant ut­valt ef­ter ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter. Ef­ter att ha haft bänk­ski­vor i trä som snabbt bli­vit fu­la, föll nu va­let i stäl­let på co­ri­an. Li­kaså är va­let av fläkt ett re­sul­tat av att de allt­för många gång­er sla­git hu­vu­det i fläk­tar som tar myc­ket plats. Nu har de sitt dröm­kök.

Kost­na­der­na drar lätt i väg vid ny­byg­gen, så än finns det pro­jekt på att gö­ra-lis­tan. Bland an­nat vill Ce­ci­lia och Jo­han sät­ta in en mo­dern öp­pen spis och byg­ga bå­de pool och pool­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.