Byggt kring två pe­la­re

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea:

Leva & Bo - - Husguide -

Subli­ne. Gö­te­ne­hus. 1 plan, 4 rum och kök. 125 kvadrat­me­ter. � Ett mo­dernt hus där ta­ket och väg­gen bil­dar ett ut­häng vid gav­lar­na, ett så kal­lad bal­da­kin­hus. Går att få med put­sad fa­sad el­ler trä­pa­nel. Huskrop­pen går att kom­bi­ne­ra på fle­ra oli­ka sätt, och i oli­ka stor­le­kar. Inu­ti är hu­set byggt kring två pe­la­re som ger ett öp­pet och luf­tig in­tryck. Ett ga­rage går att kopp­la till hu­set. Kök och bad­rumsmöb­ler från Ve­dum in­går som stan­dard, vit­va­ror från Husqvar­na. Vat­ten­bu­ren golv­vär­me och föns­ter­bän­kar i kalk­sten. Bland an­nat lyx­i­ga­re luc­kor och hand­tag i kök och bad­rum. In­ner­dör­rar i oli­ka ut­fö­ran­den. Från 1 604 000 kro­nor för byggsat­sen. go­te­ne­hus.se.

Ex­em­pel på till­val:

Pris: Mer in­fo:

LE­VA&BO •

MO­DERNT. Ett så kal­lat ­bal­da­kin­hus, där tak och vägg bil­dar ett ut­häng vid gav­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.