In­spi­re­rat av en la­da

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan:

Leva & Bo - - Husguide -

Klöv­sjö 172. Ar­vesund. 1,5. An­tal rum går att va­ri­e­ra, här finns möj­lig­het att gö­ra ett loft med sov­rum. 172 kvadrat­me­ter. � Vin­kel­hus som byg­ger på for­men av jämt­länds­ka la­dor och är ri­ta­de av ar­ki­tek­ten Gun­nar Bäck­man. Här finns möj­lig­het att be­stäm­ma det mesta vad gäl­ler vit­va­ror, golv, väg­gar och färg. Som byggsats från cir­ka 1 825 000 kro­nor, nyc­kel­fär­digt cir­ka 3 865 000 kro­nor. ar­vesund.com.

Bo­a­rea: Ex­em­pel på till­val: Pris: Mer in­fo:

VIN­KEL. Lof­tet, ovan­för den hög­ra huskrop­pen på rit­ning­en, kan in­re­das med sov­rum.

I NA­TU­REN. Här går det att få ett li­te an­norlun­da hus med plats för stor al­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.