”Glas­ve­ran­dan är ­hem­mets hjär­ta”

Det var kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet när Mi­kae­la och Andre­as hit­ta­de den gam­la skå­ne­läng­an i Grön­by. Med åt­skil­li­ga li­ter vit färg har de för­vand­lat hu­set till sitt dröm­hem.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av AN­NA TRUELSEN Foto JO­NAS LUNDBERG

MI­KAE­LA OCH ANDRE­AS ha­de le­tat ef­ter en gård i söd­ra Skå­ne un­der en läng­re tid men in­te hit­tat vad de sök­te. Till slut dök det upp ett in­tres­sant ob­jekt på Hem­net. Pa­ret häng­de med nä­san över da­torn på kväl­lar­na och suk­ta­de ef­ter hu­set. Det var stort och ha­de eko­no­mi­bygg­na­der så att Mi­kae­la skul­le kun­na åter­upp­ta sitt häst­in­tres­se och ock­så hy­ra ut box­plat­ser. Andre­as fick åka själv på vis­ning­en ef­tersom Mi­kae­la var bort­rest den da­gen. Se­dan gick det fort och de var tvung­na att fat­ta ett snabbt be­slut ef­tersom det fanns fler in­tres­sen­ter.

– Jag ha­de in­te sett hu­set in­vän­digt, ut­an ba­ra åkt för­bi hu­set ett par gång­er, men pre­cis som Andre­as kän­de jag

VAC­KERT I VITT

1 3 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.