Äp­pelsmör

Leva & Bo - - Nyskördat -

Re­cep­tet in­ne­hål­ler ing­et smör, för­mod­li­gen har nam­net mer med kon­si­sten­sen att gö­ra. Lik­nan­de re­cept finns i böc­ker från 1800-ta­let där det kal­las ap­ple­but­ter. An­vänd det som sylt och mar­me­lad, på mac­kan el­ler till fru­kost­fi­len. cir­ka 1 ½ li­ter • 1 ½ kg äpp­le • 2 dl vat­ten • 4 dl äp­pel­must • 1 kg soc­ker • 1 ci­tron, saft och ri­vet skal • 1 va­nilj­stång, de­lad och

ur­skra­pad • 2 ka­nel­stäng­er • 1 krm mald kar­de­mum­ma

Skölj äpp­le­na och ci­tro­nen. Skär äpp­le­na i klyf­tor, låt skal och kär­nor va­ra kvar. Ko­ka fruk­ten på svag vär­me med vat­ten och must, tills fruk­ten fal­ler sön­der.

Pas­se­ra mo­set ge­nom en fin­mas­kig sil.

Dis­ka ur gry­tan och slå i mo­set till­sam­mans med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser. Låt ko­ka på svag vär­me i 30 mi­nu­ter. Rör då och då.

Ta upp va­nilj- och ka­nel­stäng­er­na.

Ta bort skum och slå den he­ta frukt­mas­san på väl ren­gjor­da bur­kar. Ställ bur­kar­na upp och ned så för­längs håll­bar­he­ten.

För­va­ra mörkt och svalt.

1 2 3 4 5 6

TILL FRU­KOSTEN. An­vänd äp­pelsmö­ret som sylt el­ler mar­me­lad på smör­gå­sen.

TILL­BE­HÖR. För­va­ra se­na­pen i fi­na glas­bur­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.