Vil­samt & so­bert i sov­rum­met

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

”Att in­re­da med grö­na väx­ter är su­per­hett och ro­ligt”

Isov­rum­met rå­der li­te and­ra reg­ler än i öv­ri­ga hu­set, i al­la fall hem­ma hos mig. Det ska va­ra vil­samt, det mås­te va­ra mju­ka fär­ger och det får in­te va­ra för myc­ket som på­min­ner om li­vet ut­an­för sömn­bubb­lan. Hö­gar med böc­ker går bra men hö­gar­na med klä­der får in­te växa sig för sto­ra. Jag är super­nöjd med den här­li­ga, grö­na vägg­fär­gen som jag val­de i all hast när må­lar­na stod hem­ma och stam­pa­de för att jag ha­de ta­git fel på dag.

På si­dan 18 hit­tar du ett rik­tigt dröm­sov­rum som in­re­da­ren Ma­ria Nor­din har ska­pat. Sti­len är so­bert ro­man­tisk med to­ner i grönt, vinrött och ro­sa. Rum­met är in­rett med en här­lig mix av ma­te­ri­al som sam­met och grovt lin­ne­tyg. Lyx­igt, vil­samt och vac­kert!

Att in­re­da med grö­na väx­ter är ett hett, ro­ligt och en­kelt sätt att ska­pa en här­lig in­om­hus­mil­jö. På si­dan 34 hit­tar du mas­sor av in­spi­ra­tion och enk­la idéer till att gö­ra det fint hem­ma med klas­sis­ka grö­na väx­ter. Dess­utom ger träd­gårds­ex­per­ten Bos­se Rapp­ne si­na bäs­ta råd om hur du skö­ter di­na väx­ter.

Ra­mo­nas och Rasmus pam­pi­ga vil­la i Väx­jö är in­redd med tid­lö­sa och klas­sis­ka mö­b­ler i ma­te­ri­al som åld­ras vac­kert, pre­cis som det hund­ra år gam­la hu­set har gjort. De­ras hem hit­tar du på si­dan 24. Ett hem med en helt an­nan stil är det ar­ki­tektri­ta­de hu­set från 70-ta­let som Lin­da och Da­ni­el to­tal­re­no­ve­rat och ska­pat ett ljust, öp­pet och väl­pla­ne­rat hem av, ki­ka in på si­dan 44.

På si­dan 54 hit­tar du här­li­ga re­cept på gry­tor med hös­tens sma­ker. Här finns vilt, kyck­ling, fisk, ha­lou­mi och mas­sor av go­da till­be­hör.

Bjud nå­gon du tyc­ker om, njut av hös­ten. Väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA & BO!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.