”Jag nju­ter gräns­löst av en bra mål­tid”

Skri­ben­ten och sko­ska­pa­ren Ce­ci­lia Blan­kens be­stäm­de sig för en grö­na­re livs­stil. Nu kom­mer hon med kok­bo­ken ”Ny­fi­ken grön”. – Jag för­sö­ker ha ett sam­ve­te och ett vär­de i allt jag gör.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av LE­NA LINDEHAG

Hur kom du på att du skul­le skri­va en kok­bok?

– Kristin, som jag skri­vit bo­ken med, är min barn­domsvän. Hon är den som kan mat av oss två, och jag vän­der mig all­tid till hen­ne för in­spi­ra­tion. Jag in­såg att jag åt så myc­ket kött mest av gam­mal va­na, och i sam­ma ve­va fat­ta­de jag hur otro­ligt vik­tigt det är för mil­jöns och he­la mänsk­lig­he­tens skull att vi äter mind­re kött, så det blev lik­som själv­klart att dra ner på det. Men hur? Och vad la­gar jag i stäl­let för korv och pas­ta till bar­nen? Ur den tan­ken kom bo­ken!

Hur mat­in­tres­se­rad är du?

– Väl­digt! In­te spe­ci­ellt kun­nig, men jag äls­kar och nju­ter gräns­löst av en bra mål­tid. Jag gil­lar att la­ga ock­så, men mest att äta.

Vil­ken är din fa­vo­ri­trätt i bo­ken?

– Det finns så många! Den ve­ge­ta­ris­ka la­sag­nen är per­fek­tion, mi­nestro­ne­sop­pan är fan­tas­tisk och bön­bur­gar­na och den ve­ge­ta­ris­ka taco­buffén är ock­så su­per.

Var­i­från har du fått in­spi­ra­tion?

– Det är Kristin som ta­git fram de all­ra fles­ta re­cep­ten, mi­na bi­drag är de som är li­te mind­re svens­ka och li­te mer LA.

Hur myc­ket ame­ri­kans­ka ­in­flu­en­ser är det?

– Gans­ka myc­ket! Los Angeles där jag bor är en väl­digt hälso­med­ve­ten stad och jag har snap­pat upp mi­na ve­ge­ta­ris­ka fa­vo­ri­ter här­i­från. Du gör skor och väs­kor ock­så. Hur häng­er mat och mo­de ihop?

– Jag för­sö­ker ha ett sam­ve­te och ett vär­de i allt jag gör. Om bo­ken kan få någ­ra män­ni­skor att äta mer ve­ge­ta­riskt så känns det vik­tigt och bra, och mi­na skor och väs­kor hål­ler länge och är pro­du­ce­ra­de av bra lä­der i Eu­ro­pa. Hur skul­le du be­skri­va sti­len hem­ma hos dig?

– Färg­glatt, ru­stikt och om­bo­nat kanske. Mitt hem ska kän­nas och va­ra my­sigt och tryggt, det är vik­ti­gast!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.