BLAN­DA MA­TE­RI­AL OCH DOVA FÄR­GER

Leva & Bo - - Ombonat -

ÅÅSka­pa ett sov­rum som är bå­de är ro­man­tiskt, lyx­igt och om­bo­nat ge­nom att blan­da ma­te­ri­al som sam­met och lin­ne. ÅÅVälj ett vac­kert pors­lin till fru­kost i sam­ma

ku­lö­rer som den öv­ri­ga färgska­lan. ÅÅVå­ga in­re­da med svar­ta mö­b­ler. Det ska­par dra­ma­tik och kon­trast till det ro­man­tis­ka rum­met. ÅÅVälj en vac­ker mönst­rad ta­pet som sät­ter sti­len i rum­met. An­vänd de ku­lö­rer­na i ta­pe­ten till res­ten av in­red­ning­en. ÅÅLåt di­na vack­ras­te klä­der hänga fram­me på en

fin kläd­ställ­ning i rum­met. ÅÅDet är bå­de fint och prak­tiskt att ha ett hand­fat

och blan­da­re i sov­rum­met. ÅÅAn­vänd speg­lar som de­ko­ra­tion i rum­met, det

ger en för­sto­rad rums­lig­het.

4 5 STIC­KAT

Skinn­puff, 995 kro­nor, Craft col­lecti­ve. Vit rund kud­de, privat. Hals­band med tof­sar, 699 kro­nor, Stel­la fo­rest. Ljus­grön pläd, 3 100 kro­nor, Ce­an­nis. Rot­ting­få­tölj, 499 kro­nor, Rus­ta. Fjä­der och blom­ma, privat.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.