”Vi ha­de sett hu­set långt in­nan det blev till sa­lu och kän­de att här vill vi bo”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

BAKOM DEN STO­RA lum­mi­ga häc­ken och järn­grin­dar­na med frans­ka lil­jor, i ett vil­la­om­rå­de i cen­tra­la Väx­jö, döl­jer sig en rik­tig pär­la. Ett stort och ståt­ligt hus med gul­rap­pad fa­sad, ett bru­tet tak och många föns­ter i ori­gi­nel­la for­mer. För runt hund­ra år se­dan bygg­des det som bo­stad till Emil Lin­dell, som var lä­ka­re in­om psy­ki­a­trin. Det har även fun­ge­rat som kyr­ka åt mor­mon­för­sam­ling­en. Se­dan ett par år till­ba­ka är det fa­mil­jen Elm­ros hem.

– Vi ha­de sett hu­set långt in­nan det blev till sa­lu och kän­de att här vill vi bo. När det kom ut på mark­na­den för­de vi långa och många dis­kus­sio­ner med mäk­la­ren. Till slut blev hu­set vårt och vi var över­lyck­li­ga, sä­ger Rasmus.

ATT RENOVERINGEN SKUL­LE bli om­fat­tan­de var pa­ret in­ställ­da på. Men att vis­sa sa­ker skul­le ta så pass lång tid kom som en över­rask­ning. Ef­ter att ha läm­nat se­kel­skif­teslä­gen­he­ten de bod­de i flyt­ta­de de in med bar­nen hos Rasmus för­äld­rar i vän­tan på att renoveringen skul­le kom­ma så långt att hu­set blev be­bo­ligt.

– Vi rev ner väl­digt myc­ket och slog ut ett par väg­gar. Ibland kän­de det oö­ver­stig­ligt. Men nu när vi kom­mit så långt har vi glömt allt det som kän­des job­bigt. Det vi i stäl­let minns är den fan­tas­tis­ka re­san. Al­la hant­ver­ka­re, vå­ra fa­mil­jer och vän­ner som ställt upp i vått och torrt. Så myc­ket kär­lek, sä­ger Ra­mo­na och ler stort.

Även om de har gjort myc­ket själ­va har de även till stor del ta­git in hant­ver­ka­re. Må­let med renoveringen har va­rit att be­hål­la och ta fram hu­sets ur­sprung så långt det har va­rit möj­ligt. På gol­ven låg la­ger på la­ger med plast­

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.