”Vårt mål är att kö­pa sa­ker som vi in­te trött­nar på, ut­an se dem som en in­ve­ste­ring för lång tid fram­ö­ver”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

mat­tor och li­no­le­um­golv. Men ef­ter idogt ar­be­te vi­sa­de sig de gam­la vack­ra trä­gol­ven. Det var ba­ra i kö­ket som fa­mil­jen fick läg­ga ett nytt golv. Va­let föll på val­nöt som pas­sar med öv­ri­ga golv som samt­li­ga har en kon­jaks­fär­gad ton och ett la­ger hård­vax. Al­la väg­gar är vit­må­la­de. I stäl­let är det in­red­ning­en med si­na var­ma na­tur­to­ner som sät­ter färgska­lan.

EF­TER ETT HALV­ÅRS in­ten­siv re­no­ve­ring kun­de fa­mil­jen flyt­ta in och bör­ja for­ma sitt nya hem.

In­red­nings­mäs­sigt är de helt över­ens om vad de gil­lar. Tid­lö­sa klas­si­ker som ba­ra blir fi­na­re med åren står stän­digt högst upp på öns­ke­lis­tan.

– Allt kos­tar, och själv­klart kan vi in­te kö­pa allt vi dröm­mer om. Men vis­sa mö­b­ler, som ex­em­pel­vis Mats The­se­li­us-få­töl­jer­na i var­dags­rum­met, spa­ra­de jag länge till in­nan jag kun­de kö­pa dem, sä­ger Ra­mo­na.

– Jag gil­lar det gam­la ci­ta­tet som hand­lar om att ”en mö­bel ska tå­la ögats sli­tage”. Vårt mål är att kö­pa sa­ker som vi in­te trött­nar på, ut­an se dem som en in­ve­ste­ring för lång tid fram­ö­ver, fyl­ler Rasmus i.

DET ÄR MER än tyd­ligt att pa­ret äls­kar sitt hem. Lyc­kan de kän­de när hu­set blev de­ras le­ver kvar. Även om re­no­ve­rings­pro­jek­ten ald­rig tar rik­tigt slut, or­kar de fort­fa­ran­de äg­na myc­ket ener­gi åt att vi­da­re­ut­veck­la sitt dröm­bo­en­de.

Just nu är det käl­la­ren och träd­går­den som är fö­re­mål för re­jä­la om­gör­ning­ar.

– Ut­vän­digt har vi gjort en del sten­lägg­ning­ar, men har pla­ner på en stor ter­rass som slut­tar ner mot ena än­den av tom­ten där vi ska byg­ga ett oran­ge­ri, sä­ger Rasmus.

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.