SÅ FÅR DU VACK­RA GRÖ­NA VÄX­TER HEM­MA

Kruk­väx­ter är mer tren­digt än på länge. Men har de vux­it sig för sto­ra el­ler fått ett trå­kigt ut­se­en­de är de in­te ro­li­ga att ha fram­me. Går de att be­skä­ra, el­ler är det ba­ra att slänga dem? Träd­gårds­ex­per­ten Bos­se Rapp­ne ger si­na bäs­ta råd.

Leva & Bo - - Trädgård - Text LINNEA BJÄRLE QUIDING Foto PLANTAGEN

ATT IN­RE­DA MED grö­na väx­ter är en trend som vux­it sig allt star­ka­re. Det finns mas­sor att väl­ja på och det är enkla­re än nå­gon­sin att ska­pa en varm och my­sig mil­jö med väx­ter. Men kruk­väx­ter som bör­jat hänga el­ler vux­it ojämnt är in­te en vac­ker in­red­nings­de­talj, tvärtom.

Så vad ska man gö­ra med tris­ta gam­la kruk­väx­ter som fort­fa­ran­de är vid liv? Ska man slänga dem och kö­pa nya, el­ler kan man få dem att strå­la igen?

– Om väx­ten är häng­ig för att du in­te skött vatt­ning­en ska du all­tid bör­ja med att vatt­na mer re­gel­bun­det. Väx­ten kan ock­så be­hö­va li­te nä­ring, sä­ger Bos­se Rapp­ne, träd­gårds­mäs­ta­re och känd från TV4:s in­red­nings­pro­gram ”Änt­li­gen hem­ma”.

För att hjäl­pa din kruk­växt att pigg­na till ska du vatt­na re­gel­bun­det, helst på mor­go­nen. Och kom ihåg att lå­ta jor­den tor­ka upp lätt mel­lan vatt­ning­ar­na.

– Ro­ten be­hö­ver vat­ten, men ock­så sy­re. Bäst är att lyf­ta på väx­ten och se om den är blöt un­der­till. Om den är det ska du vän­ta li­te med att vatt­na, sä­ger Bos­se Rapp­ne.

DE FLES­TA VÄX­TER tål att be­skä­ras. Även om det känns som att du har slak­tat väx­ten to­talt kom­mer den of­ta igen ef­ter ett tag.

– Många väx­ter får fart igen om de be­skärs, det gäl­ler ba­ra att ha li­te tå­la­mod.

Oli­ka väx­ter ska be­skä­ras och tas om hand på oli­ka sätt. På föl­jan­de si­dor kan du lä­sa någ­ra ex­em­pel på hur du räd­dar kruk­väx­ter som fått ett trist ut­se­en­de.

KA­RAK­TÄR. Fred­skal­lan är en klas­si­ker som mår bra av att ­hål­las fuk­tig. SAMPLANTERING. Mur­grö­nan är fin till­sam­mans med and­ra väx­ter, som här cykla­men och tim­jan.

TRÄD­GÅRDS­MÄS­TA­RE. Bo Rapp­ne ger si­na bäs­ta tips.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.