KLIPP BORT DET TOR­RA

Leva & Bo - - Trädgård -

3Ser din or­kidé ut som en ri­sig pinn­hög, och har in­te blom­mat på länge? Då kan det va­ra fres­tan­de att slänga den i so­por­na. Men en­ligt Bos­se Rapp­ne kan det va­ra en­kelt att få liv i en trist Pha­lae­nop­sis.

– Allt som känns torrt och pin­nigt kan klip­pas bort, det kom­mer nya stjäl­kar. Var dock för­sik­tig med att klip­pa röt­ter­na. Det kan gå ett halv­år el­ler upp till ett år mel­lan blom­ning­ar­na, men den blom­mar of­ta­re om du tar hand om den på rätt sätt.

Vik­tigt att kom­ma ihåg är att en or­kidé in­te ska vatt­nas på van­ligt sätt, ut­an ba­ra dop­pas snabbt i vat­ten ef­tersom röt­ter­na su­ger åt sig snabbt.

VAC­KER. En or­kidé ­blom­mar of­ta­re om den tas om­hand på rätt sätt. TRIVS. Fred­skal­lan blom­mar mer om den får stå ljust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.