”Jag är så nöjd med vårt kök. Det känns le­van­de och väl­digt rent”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

LIN­DA OCH DA­NI­EL skul­le byg­ga hus och rit­ning­en var i prin­cip klar när de hit­ta­de 70-tals­hu­set hu­set på Hem­net. – Jag såg di­rekt po­ten­ti­a­len med hu­set trots att det var li­te mörkt och dys­tert och kun­de med en gång vi­su­a­li­se­ra fram vårt fram­ti­da bo­en­de, med här­li­ga, väl­pla­ne­ra­de, lju­sa ytor och högt i tak, sä­ger Lin­da.

Ty­värr re­a­ge­ra­de in­te Da­ni­el, som är snic­ka­re, på sam­ma sätt.

– Han vil­le in­te alls åka och tit­ta på hu­set för han såg ba­ra allt jobb, men ef­ter myc­ket över­tal­ning fick jag till slut med ho­nom och vå­ra för­äld­rar på en privat vis­ning. Det fan­tas­tis­ka är att så fort han klev in­nan­för trös­keln och såg eta­get och den höga tak­höj­den och allt ljus som flö­da­de in så blev han helt såld, sä­ger Lin­da.

ATT HU­SET DESS­UTOM låg på en hörn­tomt, nä­ra jog­ging­stråk och skog och att det ingick en båt­plats, gjor­de att de kän­de det var som gjort för dem.

I ok­to­ber 2015 var kö­pet klart och två må­na­der se­na­re stod Lin­da och Da­ni­el med nyc­keln i sin hand. För­vän­tans­ful­la äga­re till ett ar­ki­tektri­tat hus byggt 1975, på 300 kvadrat­me­ter, med nio rum och kök och två ute­rum och ett gi­gan­tiskt re­no­ve­rings­ar­be­te fram­för sig, då pla­nen var att hu­set skul­le se ut som ett ny­byggt hus när de var kla­ra med det.

– Hu­set an­da­des mur­rigt 70-tal och vi var helt på det kla­ra med att vi skul­le be­hö­va läg­ga många tim­mar av re­no­ve­ring på hu­set för att få det där lju­sa hem som vi vil­le ha. Med mål­bil­den klar fram­för oss sat­te vi i gång att ri­va ut kök och bad­rums­in­red­ning och and­ra yt­skikt som skul­le er­sät­tas med nya.

6

4 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.