”Trots att allt har gått fort är allt väl ut­fört. Vi har ­verk­li­gen pla­ne­rat och köpt pre­cis allt vi vil­le ha”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Pa­ret äg­na­de all le­dig tid i ett halv­år till att re­no­ve­ra. – Det kän­des väl­digt bra att min sam­bo är snic­ka­re, för han viss­te he­la ti­den vad han gjor­de och jag har lärt mig myc­ket av ho­nom. Vi har i prin­cip gjort all­ting själ­va i he­la hu­set. Allt är verk­li­gen re­no­ve­rat, varen­da mil­li­me­ter. Vi tog in hant­ver­ka­re till må­le­ri, rör­mo­ke­ri och el. Dess­utom har de fått god hjälp av för­äld­rar och sys­kon. – Vi är super­nöj­da med allt! Trots att allt har gått fort är allt väl ut­fört. Vi har verk­li­gen pla­ne­rat och köpt pre­cis allt vi vil­le ha till de oli­ka rum­men. Den job­bi­gas­te de­len av renoveringen var bad­rums­re­no­ve­ring­en då det krång­la­de gans­ka myc­ket och vi var ut­an dusch i fle­ra vec­kor. Men nu så här i ef­ter­hand så har man glömt hur job­bigt det var, sä­ger Lin­da.

från Hu­sets en­tré kom­man man till hal­len, där en trap­pa le­der till ett ned­re etage. Där finns mat­plats och var­dags­rum med ett fan­tas­tisk ljus­flö­de, samt ut­gång till in­gla­sad al­tan och växt­hus. Det finns även en käl­la­re un­der eta­get som pa­ret är i full gång med att re­no­ve­ra.

TILL HÖ­GER OM hal­len lig­ger kö­ket som är väl­pla­ne­rat med en hög­skåps­vägg, där mikro, ugn, vinkyl och vit­va­ror är in­bygg­da. Över köksön finns en fläkt som är in­te­gre­rad i ta­ket och styrs med en fjärr­kon­trol. Fläk­tens ut­se­en­de gör att kö­ket känns luf­tigt.

– Jag är så nöjd med vårt kök. Det känns le­van­de och väl­digt rent på sam­ma gång. Kak­let med be­tongut­se­en­de ger en ru­stik käns­la vil­ket är en fin kon­trast åt det lju­sa. Och den svar­ta gra­nit­ski­van är verk­li­gen fin. Dess­utom så känns det bra att kun­na stå vid köksön och la­ga mat och sam­ti­digt ha kon­takt med de som är på be­sök, sä­ger Lin­da.

Till väns­ter om hal­len lig­ger ar­bets­rum, sov­rum och bad­rum. Bad­rum­met har re­no­ve­rats re­jält, från brunt och mur­rigt till so­bert och stil­fullt.

7 8 9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.