”I nät­mönst­ren finns gra­fis­ka for­mer”

Med in­spi­ra­tion från tråd­bac­kar har form­gi­va­ren Han­na Werning ska­pat en ny kol­lek­tion skjut­dör­rar med fräs­ta möns­ter. – Det ska va­ra som en de­kor i rum­met, en re­li­ef som in­bju­der till att kän­na på dör­ren, sä­ger Han­na.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av LE­NA LINDEHAG

Du har form­gi­vit myc­ket ta­pe­ter och tex­til­möns­ter ti­di­ga­re. Var­för blev det skjut­dör­rar nu?

– Även om jag kanske mest är för­knip­pad med or­ga­nis­ka flo­ra­och fau­na­mo­tiv har jag själv all­tid haft en fä­bless för det gra­fis­ka. Så det var ex­tremt ro­ligt för mig att gö­ra det här. Tek­ni­ken att man frä­ser fram mo­ti­vet på dör­rar­na var en ny ut­ma­ning. Hur gör man skjut­dör­rar till en del av in­red­ning­en?

– De här är tänk­ta att va­ra som en de­kor i rum­met, en tak­til yta med en re­li­ef som in­bju­der till att kän­na på dör­ren sam­ti­digt som de gör rum­met mer kläd­samt. Of­ta är ju skjut­dör­rar helt vi­ta och nak­na och sak­nar ka­rak­tär. Det är skill­nad om du har en vit väg­gy­ta, då kan du sät­ta upp en mål­ning el­ler nå­got an­nat. Hur fick du in­spi­ra­tion till de här mönst­ren?

– Jag lek­te med skugg­spe­len från de klas­sis­ka tråd­bac­kar­na och tråd­hyl­lor som finns i väl­digt många hem. I nät­mönst­ren finns väl­digt gra­fis­ka, re­na och enk­la for­mer.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Jag bor i en 90-talslä­gen­het och tyc­ker att den i sig själv har en ka­rak­tär som vi an­pas­sar oss till. Vi är fy­ra per­so­ner och al­la be­stäm­mer. Vi har många vi­ta väg­gar, men tyc­ker om konst, se­dan är det ett misch­masch av ar­ve­gods, vin­tage och mo­dernt.

Vil­ka är di­na bäs­ta in­red­nings­knep?

– Ha ba­ra fram­me de sa­ker du verk­li­gen be­hö­ver och blir glad av, och skänk se­dan bort res­ten. Det vik­ti­ga är att man trivs. Jag tyc­ker om dags­ljus och har man få föns­ter kanske man in­te ska tynga ner dem med mör­ka gar­di­ner. Ljus ska­par väl­digt myc­ket rum. Om jag mås­te ha en gar­din är den of­ta helt vit för att jag ska få in lju­set.

MÖNST­RAT. Han­na Werning har ska­pat gra­fis­ka möns­ter till skjut­dör­rar­na i El­fas kol­lek­tion Li­ne­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.