”Jag kö­per sa­ker med hjär­tat”

Hem­ma hos Edin Me­mic Kjell­vertz, ­vin­tage­fan­tas­ten och grun­da­ren av bu­ti­ken Du­sty de­co, blan­das möb­ler och pry­lar från oli­ka tidse­po­ker. – Min stil ut­veck­las och för­änd­ras var­je dag.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DANIELLE DEASISMONT Foto OL­LE NORDELL

Vad har du för stil?

– Min stil är gans­ka bro­kig, det finns ing­en tidse­pok som jag gil­lar mer än nå­gon an­nan. Jag gil­lar typ allt! Man kan sä­ga att min stil är kon­tem­po­rär och eklek­tisk. Men den ut­veck­las och för­änd­ras var­je dag.

När väck­tes ditt in­tres­se för vin­tage?

– Jag har nog all­tid gil­lat fi­na sa­ker. För åt­ta år se­dan var vårt hem be­lam­rat med pry­lar och det re­sul­te­ra­de i att jag och min fru öpp­na­de en helg­bu­tik på Gär­det för att säl­ja av li­te sa­ker. Se­dan blev det en fast bu­tik och på den vägen är det. Nu har jag lo­vat min fru att jag in­te ska säl­ja sa­ker från vårt hem, men jag tar gär­na hem fi­na sa­ker som jag hit­tar på mi­na re­sor.

Vad gil­lar du just nu?

– Jag gil­lar bru­ta­lism, det är en fin kon­trast mot den li­te sex­i­ga­re sam­mets­fe­e­ling­en. Att blan­da det mju­ka och det hår­da ska­par en skön look. Och så har jag all­tid äls­kat pa­ti­ne­rat skinn. Vad är du på jakt ef­ter just nu?

– Nu le­tar jag ef­ter ett vägg­skåp till kö­ket men jag hit­tar ing­et jag gil­lar. Se­dan är jag su­gen på nå­gon ny tav­la. Konst till­för någon­ting spe­ci­ellt till ett hem. Hur tän­ker du kring mix­en i din bu­tik Du­sty de­co?

– Jag kö­per sa­ker med hjär­tat. Jag fun­de­rar in­te på om det jag kö­per är kom­mer­si­ellt gång­bart el­ler in­te, ut­an kö­per ba­ra så­dant jag själv skul­le vil­ja ha hem­ma. Det finns en fin es­te­tik i att bland nytt och gam­malt.

Vil­ken är din fa­vo­rit­plats hem­ma?

– Sov­rum­met. Jag får su­per­myc­ket in­spi­ra­tion av att bo på ho­tell och vi har ska­pat ett väl­digt här­ligt sov­rum att va­ra i. El­ler kö­ket, där vi har ska­pat ett li­tet hörn med kak­la­de väg­gar. Som vår egen lil­la re­stau­rang!

Vad in­spi­re­rar dig?

– I job­bet åker jag helst till Frank­ri­ke, Bel­gi­en och Hol­land. Där finns väl­digt myc­ket vac­ker ­ar­ki­tek­tur. Att åka runt i Eu­ro­pa är så här­ligt, folk är öpp­na och tip­sar om si­na fa­vo­rit­stäl­len. Ho­tell, re­stau­rang­er och mö­ten med ­män­ni­skor in­spi­re­rar mig ock­så.

Vil­ket är ditt bäs­ta köp?

– Det lå­ter kanske få­nigt men jag tyc­ker att al­la mi­na köp är de bäs­ta. Det kan bå­de va­ra nå­got som jag har köpt till en bra peng men ock­så nå­got jag tyc­ker är fan­tas­tiskt fint och in­te kan le­va ut­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.