”In­red­ning är min hob­by, och jag blir glad av att bo i ett hem som jag tyc­ker är vac­kert”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

på­skri­vet. De ha­de re­dan in­sett att de be­höv­de byg­ga om lä­gen­he­ten, som var en re­la­tivt då­ligt pla­ne­rad tvåa. Bad­rum­met var ochar­migt med plast­mat­ta och den ty­pis­ka blå bår­den från nit­ti­o­ta­let på väg­gar­na. Kö­ket ha­de en fond­vägg i fuskte­gel. Men lä­gen­he­ten ha­de ett här­ligt ljus­flö­de med många föns­ter och en här­lig ­bal­kong mot in­ner­går­den.

– Vi val­de att le­ja ut ar­be­tet med att re­no­ve­ra och byg­ga om lä­gen­he­ten, det var verk­li­gen skönt, sä­ger Moa.

LÄ­GEN­HE­TEN FÖR­VAND­LA­DES FRÅN en tvåa till en smart trea med två bra sov­rum, varav det ena i vin­kel med föns­ter åt två håll och det and­ra med en bal­kong.

– Vi har ska­pat en stor so­ci­al yta med öp­pen plan­lös­ning och ett ljust kök med plats för lång­bord. Bad­rum­met är en ljus dröm i jäm­fö­rel­se med hur det såg ut i ori­gi­nal. Ef­tersom det är så stort ha­de vi kun­nat sät­ta in ett bad­kar, men vi pri­o­ri­te­ra­de för­va­ring i form av en stor kom­mod och rev ut skå­pen och sat­te in en tvätt­ma­skin samt tak­dusch med spe­ci­al­be­ställ­da dör­rar i glas, sä­ger Moa. Hon äls­kar möb­ler i äld­re stil. – Jag tyc­ker att äld­re möb­ler till­för en charm och en själ till en lä­gen­het, vil­ket blir sär­skilt vik­tigt i li­te mer ny­bygg­da lä­gen­he­ter som den­na. Mi­na bäs­ta mö­bel­fynd har jag gjort på Lau­ritz, Bu­kowskis, Bloc­ket och oli­ka Fa­ce­book­grup­per för in­red­ning.

Hon kö­per, tes­tar om det fun­kar i lä­gen­he­ten och pas­sar med öv­rig stil, gör det in­te det så säl­jer hon dem vi­da­re.

– Det här är ett in­tres­se som min man in­te de­lar, där­för är det of­tast jag själv som kån­kar och bär. En gång bar jag två vin­ta­ge­trä­bän­kar med hjälp av barn­vag­nen och pen­del­tåg från Jär­na, vil­ket tar näs­tan två tim­mar. Man får va­ra li­te en­vis, sä­ger Moa.

HEN­NES INREDNINGSFILOSOFI ÄR att ba­ra om­ge sig med sa­ker som hon äls­kar.

– Jag vill in­te va­ra bun­den till sa­ker, och ibland är jag ex­tremt osen­ti­men­tal. Kristof­fer står för det mi­ni­ma­lis­tis­ka och jag för­sö­ker att lyss­na på ho­nom, men in­red­ning är min hob­by, och jag blir glad av att bo i ett hem som jag tyc­ker är vac­kert.

– Min mam­ma är min stil­fö­re­bild, hon är stilsäker och äls­kar ock­så vack­ra sa­ker. Hon är to­talt obun­den till tren­der och har ett enormt vac­kert hem, sä­ger Moa.

7 8 9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.