VILL IN­TE TORKA UT

Leva & Bo - - Blommande Höst - KÄL­LOR: BLOMSTERFRÄMJANDET

ÅÅFa­milj: Pri­mu­la­ce­ae, vi­ve­väx­ter ÅÅFärg: Ro­sa, li­la, vit, röd, lax­ro­sa samt två

fär­gad. ÅÅI Cykla­men finns att kö­pa mel­lan au­gusti och de­cem­ber. Den ska kö­pas väl­ut­veck­lad och ha ett stort an­tal knop­par. ÅÅPla­ce­ring: Cykla­men ska stå ljust. En för varm pla­ce­ring kan gö­ra att väx­ten blir lös. Den trivs ut­märkt på sva­la plat­ser ock­så, såsom in­gla­sa­de bal­kong­er och ute­rum och den kla­rar tem­pe­ra­tu­rer ned mot noll. ÅÅSköt­sel: Ska in­te torka ut och vill ha en jämn till­för­sel av vat­ten, ½–1 dl per dag. En svag till­för­sel av nä­ring är till­räck­lig ef­tersom myc­ket nä­ring or­sa­kar en ökad till­växt av blad­ver­ket vil­ket i sin tur gör att plan­tan blir för stor. Det är la­gom att göds­la en gång per vec­ka un­der hös­ten, med ett li­tet up­pe­håll på vin­tern, och åter bör­ja göds­la i feb­ru­a­ri– mars igen. Viss­na blom­mor el­ler blad tas bort ge­nom att man sam­ti­digt vri­der och ryc­ker be­stämt i stjäl­ken. Om man plan­te­rar om cykla­men ska man tän­ka på att hal­va knö­len ska va­ra ovan jord an­nars blom­mar den säm­re och i värs­ta fall kan den rutt­na.

bu­tik:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.