”När hu­set bygg­des om på 1970-ta­let för­stör­des en stor del av char­men”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

flyt­ta­de in i ju­ni 2015, fort­sät­ter Em­ma. Vi har gjort om det mesta och för­sökt åter­ska­pa den stil som var då hu­set bygg­des, ex­em­pel­vis ge­nom mer tids­ty­pis­ka in­ner­dör­rar, dörr­hand­tag, be­lys­ning och så vi­da­re.

PLA­NEN VAR IN­TE ba­ra att få till en tids­ty­pisk ­in­red­ning i hu­set, det skul­le ock­så va­ra ljust och ­har­mo­niskt.

– När hu­set bygg­des om på 1970-ta­let för­stör­des en stor del av char­men, hu­set för­tjä­na­de att få till­ba­ka den. Vi är dock tack­sam­ma att man in­te sänkte ta­ken och byt­te till mind­re föns­ter som man of­ta gjor­de, vi äls­kar ljusin­släp­pet och tak­höj­den som vi har.

Em­ma och Andre­as tog hjälp av snic­ka­re, elekt­ri­ker och rör­mo­ka­re för job­ben med väg­gar och viss re­no­ve- ring i kö­ket. Res­ten gjor­de de själ­va till­sam­mans med Em­mas pap­pa.

– Det var många nät­ter som Andre­as till­bring­a­de i hu­set sam­ti­digt som det var den mest in­ten­si­va pe­ri­o­den­på job­bet, fort­sät­ter Em­ma. Det var en helt ga­len pe­ri­od men helt klart värt det. I dag är jag stolt över att vi med små me­del lyc­ka­des re­no­ve­ra allt till vår egen stil och att det är ett hem som är öp­pet för bå­de vå­ra vän­ner och bar­nens kom­pi­sar.

IN­TRES­SET FÖR IN­RED­NING har all­tid fun­nits hos Em­ma. Re­dan som barn bru­ka­de hon be­stäl­la hem hus­ka­ta­lo­ger och dröm­ma om att in­re­da dem på sitt eget sätt. I dag de­lar hon sitt in­tres­se med Andre­as och bå­da är myc­ket för­tjus­ta i ar­ki­tek­tur och de kan läg­ga många tim­mar på att åka runt och spa­na på fi­na hus.

– Vi har för­må­nen att ha många vän­ner som har fan­tas­tiskt fi­na hus och det är ock­så en källa till ­in­spi­ra­tion, be­rät­tar Em­ma.

INRAMAT Var­dags­rum­met är in­rett med nät­ta möb­ler i skan­di­na­visk stil. Sof­fan är ett ­re­a­fynd från Mio, bor­det har Em­mas pap­pa till­ver­kat av ett stålun­der­re­de med ski­va i marmor. Stol av Bru­no Mat­hs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.