”Jag är så emot den slit- och släng­kul­tur som finns nu, det känns var­ken eko­no­miskt el­ler håll­bart”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Det som åter­står att re­no­ve­ra är att byg­ga om och må­la trap­pan i hu­set, och även frä­scha upp bad­rum­met. Dess­utom fort­sät­ter job­bet med att bygg­nads­vårds­mäs­sigt by­ta ut de­tal­jer från 1970-tal till 1890-tal och att hit­ta in­red­ning som föl­jer sti­len.

– Det är vik­tigt för mig att det ska hål­la över tid. Jag är så emot den slit- och släng­kul­tur som finns nu, det känns var­ken eko­no­miskt el­ler håll­bart. När jag kö­per en pryl ska den fun­ka länge, om jag in­te hand­lar på lop­pis för­stås, då är det en an­nan sak.

EM­MAS BÄS­TA TIPS är att tän­ka ige­nom de in­köp som görs och att väl­ja med om­sorg, och att kö­pa be­gag­nat om det går. Om man strun­tar i tren­der och i stäl­let väljer det man själv vill ha blir det of­tast bäst, och in­red­ning­en blir hem­trev­lig och in­bju­dan­de.

– Vi trivs jät­te­bra här. Det är en för­mån att få bo pre­cis mitt i stan men än­då som i en egen li­ten oas. Det finns ba­ra tolv så­da­na här hus och de blir säl­lan till sa­lu, så vi ha­de verk­li­gen tur som hit­ta­de just det här hu­set, sä­ger Em­ma.

– Det en­da jag kan sak­na är träd­går­den vi ha­de i det vil­la­om­rå­de där vi bod­de ti­di­ga­re, men när­he­ten till allt i dag över­vä­ger. Om jag vann en mil­jon skul­le jag byg­ga ett plats­byggt växt­hus på vår lil­la in­ner­gård och in­re­da det med li­te nya möb­ler. Och så en re­sa jor­den runt för he­la fa­mil­jen. In­red­ning är kul, men re­sor och upp­le­vel­ser är ro­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.